Отговорен по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) е:
Силвър Стар Моторс ЕАД
София 1510, ул. Резбарска 5
България

dpo@silverstarmotors.eu

Отговорник за защита на личните данни:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Германия

data.protection@daimler.com

1. Защита на личните данни

Благодарим Ви за Вашето посещение на нашите уебсайтове и за Вашия интерес към нашите предложения. Основен приоритет за нас е защитата на Вашите лични данни. В настоящата Декларация за поверителност ще Ви информираме по какъв начин събираме Ваши лични данни, как оперираме с тях, какви са целите и правните основания за тяхната употреба и какви са Вашите права във връзка с употребата им. Освен това ще Ви запознаем с Ръководството на Daimler за защита на личните данни:  

Ръководство на Daimler за защита на личните данни:.

Нашата Декларация за поверителност за употребата на нашите уебсайтове и Ръководството на Daimler AG за защита на личните данни не са валидни за Вашата активност в уебсайтовете на социални мрежи или сайтове за други услуги. Информация за съответните валидни разпоредби за защита на личните данни на други уебсайтове можете да откриете на самите уебсайтове.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

a. Когато посещавате нашите уебсайтове, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа (например дали сте успели да отворите страницата, или сте получили съобщение за грешка), употребата на функциите на уебсайта, евентуално въведените понятия за търсене, колко често отваряте отделни уебсайтове, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уебсайтове, и уебсайтове, към които сте прехвърлени от нашите уебсайтове, независимо дали сте щракнали върху линкове на нашите уебсайтове или директно сте въвели домейн в полето за въвеждане (например на същия прозорец) във Вашия браузър, в който сте отворили нашите уебсайтове. Освен това, от съображения за сигурност, по-специално с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уебсайтове или опити за извършване на измами, ние съхраняваме вашия IP адрес и името на вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.

b. Други лични данни запаметяваме единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, като в тези случаи употребата става само в рамките на изявеното от Вас съгласие или според валидните законови разпоредби (допълнителна информация можете да откриете в раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

c. Вие не сте задължени нито според законодателството, нито според договора да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно някои функции от нашите уебсайтове да са достъпни само при предоставяне на лични данни. В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично. 

3. Цели на употреба 

a. Събираните лични данни при посещението на някой от нашите уебсайтове се използват, за да подобряваме сайтовете си и да ги направим максимално удобни за Вас, както и да защитим нашите IT системи от атаки и други действия, противоречащи на законите.

b. Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, ние използваме тези данни в необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване на клиентите и доколкото е необходимо – за осъществяване на разплащания по евентуални бизнес процеси.

4. Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги; добавки за социални мрежи (Social Plug-ins): Използване на доставчици на услуги 

a. Нашите уебсайтове може да съдържат оферти от външни изпълнители. Когато изберете такава оферта, ние прехвърляме данни в необходимата степен към съответния изпълнител на услугите (например че Вие сте открили тази оферта при нас и евентуално друга информация, която вече сте въвели в тази връзка на нашия уебсайт).  

b. Ако използваме на нашите уебсайтове така наречените „добавки за социални мрежи“ („Social Plug-ins“) за Facebook, Twitter и Google+, ние ги включваме по следния начин: 

Когато посещавате нашите уебсайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.

Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в мрежата. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уебсайтове на Daimler, ако не сте активирали също и добавката, която се намира там.

Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. Относно Вашата връзка със социална мрежа осъществения пренос на данни между мрежата и Вашата система и Вашите операции с тази платформа е валидна единствено политиката за поверителност на съответната мрежа. 

Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките.

Указания за бисквитките 

c. Ако щракнете върху линк към оферта или активирате добавка за социална мрежа, е възможно личните данни да попаднат в изпълнители на услуги в страни извън Европейската икономическа зона, които от гледна точка на Европейския съюз („ЕС“) и стандартите на ЕС не гарантират подходящо „адекватно ниво на защита“ при обработката на лични данни. Имайте предвид тези обстоятелства, когато желаете да щракнете върху даден линк или да активирате добавка за социална мрежа и по този начин да позволите разкриването на Вашите лични данни. 

Ние също така използваме квалифицирани доставчици на услуги (доставчици на ИТ услуги, маркетингови агенции), за да работим, оптимизираме и защитим нашите уебсайтове. Предаваме само лични данни, за да се умъртвява, доколкото това е необходимо за предоставянето и използването на уебсайтовете и техните функции, за преследване на законни интереси или дотолкова, доколкото сте се съгласили с тях (виж раздел 7). По този начин данните могат да се предават на получатели извън Европейското икономическо пространство; моля вижте параграф 12 по-долу.

5. Анализ на данни за потребление; прилагане на инструменти за анализ 

Ние бихме желали да адаптираме съдържанието на нашите интернет страници колкото е възможно по-близо до Вашите интереси, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да разпознаваме предпочитанията на потребителите и особено популярни направления от нашите уебсайтове, ние използваме следните инструменти за анализ: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

a. Ако не желаете ние да събираме и анализираме информация относно Вашите посещения на нашите уебсайтове чрез посочените инструменти за анализ, можете по всяко време да прекратите обработката на данни за по-нататъшни посещения („Opt-Out“).

За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставят бисквитки Opt-Out. Тези бисквитки служат единствено за регистрирането на Вашия отказ. Имайте предвид, че поради технически причини бисквитките Opt-Out са валидни само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго устройство, е необходимо отново да направите настройката Opt-Out.

b. Когато се използват инструменти за анализ, данните могат да се предават на получатели извън Европейското икономическо пространство; моля вижте параграф 12 по-долу.

6. Сигурност 

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

7. Правни основания за обработката на лични данни

a. Ако Вие сте дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR)).

b. При обработка на данните с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.

c. Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.

d. Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите законни интереси, както и на законно признати интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Например законно признат интерес представлява запазването на функционалността и безопасността на нашите IT системи, а също така продажбата на пазара на собствени и чужди продукти и услуги и законово изискваната документация за търговски контакти. Ние съблюдаваме в рамките на съответно необходимата преценка на интересите особено вида на личните данни, целта на обработката, обстоятелствата на обработката и Вашия интерес относно поверителността на Вашите лични данни.

8. Изтриване на Вашите лични данни

Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме от съображения за сигурност, се изтриват след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне основанието, поради което ги събираме и обработваме. Съхранение след този срок е възможно само ако е необходимо съгласно законите, регламентите или други законови предписания, които са в сила за нас, в ЕС или съобразно законовите предписания в държави извън ЕИО, ако в съответната държава е налице адекватно ниво на защита на данните. Доколкото изтриването в единични случаи не е възможно, съответните лични данни се маркират с цел да се ограничи бъдещата им обработка.

9. Права на субектите на обработваните лични данни

a. Като субект на обработваните лични данни Вие имате правото да получите уведомление относно обработката (чл. 15 GDPR), да коригирате обработваните данни (чл. 16 GDPR), да поискате Вашите данни да бъдат изтрити (чл. 17 GDPR), да ограничите обработката на данни (чл. 18 GDPR) както и право да пренесете личните си данни (чл. 20 GDPR). 

b. В случай че Вие сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Ваши лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

c. П Р А В О  Н А  В Ъ З Р А Ж Е Н И Е  

Вие имате правото поради причини, които зависят от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) на GDPR (Обработка на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR (Обработка на лични данни въз основа на баланса на основни права). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработката на данни е необходима за упражняването и защитата на законни интереси.

d. Вашите заявления или декларации по възможност изпращайте на долупосочения адрес:

dpo@silverstarmotors.eu

e. В случай че считате, че обработката на Вашите лични данни е в нарушение на определени законови разпоредби, Вие имате правото да подадете жалба до някой от компетентните органи, отговарящи за контрола върху защитата на личните данни (чл. 77 GDPR).

 

10. Бюлетин 

Ако се абонирате за някой от бюлетините, предлагани на нашия уебсайт, данните, които се използват при регистрацията за изпращане на бюлетина, се използват само за изпращане на бюлетина, доколкото Вие не сте дали съгласие за друг вид употреба. Можете по всяко време да прекратите абонамента си чрез опцията за прекратяване, предвидена в бюлетина.

11. Централизирана услуга за достъп на Daimler AG 

Чрез централизираната услуга за достъп на Daimler AG можете да се регистрирате за всички свързани с услугата уеб сайтове и приложения на концерна Daimler и неговите марки. Важащите в тази връзка условия за ползване съдържат специални декларации за защита на данните. Можете да видите тези условия за ползване на съответните страници за регистрация на свързаните уеб сайтове и приложения.

12. Предаване на данни до получатели извън Европейското икономическо пространство

a. При използване на доставчици на услуги (виж точка 4, буква г), инструменти за анализ (виж точка 5) и технологии за пренасочване, лични данни могат да се предоставят на получатели в страни извън Европейския съюз („ЕС“), Островите, Лихтенщайн и Норвегия (= Европейско икономическо пространство) се прехвърлят и обработват там, по-специално САЩ, Индия.

b. В следните страни, от гледна точка на ЕС, съществува адекватно ниво на защита на личните данни (т.нар. "Адекватност"), което отговаря на стандартите на ЕС: Андора, Аржентина, Канада (ограничени), Фарьорски острови, Гернси, Израел, остров Ман, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай. Съгласни сме с получателите в други страни относно използването на стандартни договорни клаузи на ЕС, задължителни корпоративни разпоредби или ЕС-САЩ. или Swiss-U.S. Privacy Shield за осигуряване на адекватно ниво на защита съгласно законовите изисквания. С удоволствие ще ви предоставим информация за това в раздел 9.г. информация за контакт.

13. Бисквитки

Информация за използваните от нас бисквитки и техните функции ще откриете в нашите Указания за бисквитките.

Указания за бисквитките

--
Валидност: Може 2019