Autoriõigus.

Autoriõigused Daimler Buses GmbH. Kõik õigused kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafika, audio-/video- ja animatsioonifailid ning nende paigutus on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi kaitse õigusaktidega. Neid ei tohi kasutada kaubanduslikel eesmärkidel ega kopeerida ega muuta muudel veebilehtedel kasutamiseks. Mõned Daimler Buses GmbH veebilehed sisaldavad ka materjale, mis on kaitstud nende autoriõigusega, kes tegid materjalid kättesaadavaks.

Tooted ja hinnad.

Alates üksikute veebilehtede avamise ajast võib toodetele ja teenustele olla tehtud muudatusi. Tootja jätab endale õiguse muuta tarneperioodi jooksul toote disaini, kuju, värvust ja tehnilisi andmeid või teenuste mahtu, tingimusel et neid muudatusi, võttes arvesse Mercedes-Benzi huve, saab pidada ostja suhtes mõistlikuks. Joonistel võib olla kujutatud lisa- ja valikvarustust või muid funktsioone, mis ei kuulu põhivarustuse ega -teenuste hulka. Tehniliste piirangute tõttu võivad värvused veebilehel näidatust veidi erineda. Üksikud veebilehed võivad sisaldada mudeleid ja teenuseid, mis ei ole mõnes riigis saadaval. Õigusaktide, õigusaktidega kehtestatud nõuete ja maksustamise kohta esitatud teave kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi kohta. Kui meie müügi- ja tarnetingimustes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse tarnekuupäeval kehtivaid hindu. Hinnad on meie volitatud müügiesinduste soovitatud jaehinnad. Lõplike andmete saamiseks pöörduge ettevõtte filiaali või volitatud müügiesinduse poole.

Kaubamärgid.

Kui ei ole märgitud teisiti, kohaldatakse kõigile Daimler Buses GmbH veebilehtedel näidatud kaubamärkidele Daimler Buses GmbH kaubamärgiõigusi. See kehtib eelkõige mudelite nimetuste ning ettevõtte logode ja embleemide kohta.

Tulevikku suunatud ütlused

Paljudel internetilehekülgedel on tulevikku suunatud ütlused, mis toetuvad Daimler Buses GmbH või Daimler Truck AG juhtkonna hinnangutele. Internetileheküljel kajastatud sõnadega nagu „ootama“, „hindama“, „arvestama“, „eesmärgistama“ ja „planeerima“ viidatakse tulevikku suunatud väljaütlemiste tuvastamisele. Sellised väljaütlemised annavad Daimler Buses GmbH’le või Daimler Truck AG’le tuleviku väljavaated seoses eesootavate sündmustega ajahetkeks, mil alustati tegevust ning määravad riskid ja ebakindlused. Nii nagu raportites selgitatakse, Daimler Truck AG kajastub USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni juures (kaasa arvatud 20-F uusimas fiskaalraportis), on palju tegureid, mis võivad viiva selleni, et tegelikud tulemused erinevad märkimisväärselt siin antud hinnangutest. Selliste mõjude hulka kuuluvad teiste hulgas ka muudatused üleüldises majandusruumis ja äri raamtingimused, muudatused valuutakurssides ja intressimäärad, konkureerivate toodete turule toomine, uute toodete ja teenuste ebapiisav vastuvõetavus ja muudatused ettevõtte strateegias. Daimler Buses GmbH ja Daimler Truck AG viitavad igale enda eesmärgile või kohustusele, neid tulevikku suunatud väljaütlemisi jooksvalt realiseerida, kuna need lähtuvad eranditult nende avalikustamise päeval valitsenud oludest.

Tooted ja hinnad

Pärast üksikute lehtede toimetamise lõpuhetke võib olla tehtud muudatusi. Sellel Daimler Buses GmbH veebilehel olevaid andmeid tuleb ligikaudu vaadata. Kaitsta hinnamuudatusi ja vigu. Kujutised võivad sisaldada ka Daimler Buses GmbH tarvikuid ja lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse tarnekomplekti. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. See Daimler Buses GmbH trükis võib sisaldada samuti ka tüüpe ja abiteenuseid, mida üksikutes riikides ei pakuta. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ning nende toime kohta kehtivad ainult teatud riikides. Kehtivad kohaletoimetamise päeval kehtivad hinnad. Palun küsige viimase siduva seisu kohta liinibussi müügibüroost, üldesindusest või Daimler Buses GmbH tütarettevõttest.

Litsentsiõigused

Daimler Buses GmbHz on püüdnud luua uuendusliku ja informatiivse veebilehe. Loodame, et jagate meie vaimustust selle loomingulise saavutuse üle. Ent loodetavasti mõistate ka seda, et Daimler Buses GmbH oma intellektuaalomandit, sealhulgas selle patente, kaubamärke ja autoriõigusi kaitsma. Seega soovime rõhutada, et see veebileht ega sellel sisalduvad materjalid ei anna mingit litsentsi Daimler Buses  GmbH intellektuaalomandile ning seda litsentsi ei tohi anda mistahes isikule.

Vastutus

Nendel veebilehtedel esitatud teave ja kirjeldused ei anna mingit otsest ega kaudset tagatist või garantiid. Eelkõige ei anna need mingit kaudset tagatist ega garantiid seisukorra, müügikõlblikkuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ega seaduste ja patentide mitterikkumise kohta.

Meie veebileht sisaldab linke välistele veebilehtedele, mis ei ole Daimler Buses GmbHz kontrolli all. Seega pidage meeles, et me ei vastuta mistahes lingitud veebilehe sisu eest. Sellest tulenevalt ei saa me ka tagada, et välisel veebilehel esitatud teave on ajakohane, õige, täielik või terviklik. Eelnevat arvesse võttes ütleme lahti kogu nendel veebilehtedel esitatud sisust. See avaldus kehtib kõigi meie veebilehel olevate väliste veebilehtede linkide ja nende sisu kohta.

Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta.

Euroopa Liidu Komisjon on loonud internetiplatvormi vaidluste online'is lahendamiseks (nn „OS-platvormi“). OS-platvormi saab kasutada kontaktipunktina vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutab lepingust tulenevaid kohustusi, mis tulenevad online-ostulepingutest. OS-platvormi saate kasutada alljärgneva lingi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seadus (VSBG) § 36

Teatis vastab Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seaduse (VSBG) §-le 36. Järgmine kehtib Saksa kasutajate kohta: Daimler Buses GmbH ei osale VSBG tingimuste kohaselt vaidluste lahendamise menetluses tarbija lepitusnõukogu ees ega ole kohustatud seda tegema.

Pretsedendid

Digitaalse pakkumise kasutustingimused on käesolevate õiguslikud suuniste suhtes  ülemuslikud.

  ja Mercedes-Benz on Mercedes-Benz Group AG kaubamärgid.