Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:

Veho AS („Meie“)
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Eesti

Veho Baltics OÜ („Meie“)
Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Eesti

silberauto@silberauto.ee

Andmekaitseametnik:

Daimler AG
Kontserni andmekaitseametnik
HPC E600
70546 Stuttgart
Saksamaa

data.protection@daimler.com

1. Andmekaitse

Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates isikuandmete kaitse eeskirjades selgitame, kuidas me kogume Teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised Teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Lisaks viitame Daimleri isikuandmete kaitse juhendile:  

Daimleri isikuandmete kaitse juhend.

Meie isikuandmete kaitse eeskirjad meie veebilehtede kasutamise kohta ja Daimler AG isikuandmete kaitse juhend ei kehti Teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kelleni on Teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende andmekaitse eeskirjade kohta.

2. Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

a. Kui külastete meie veebilehti, salvestame teatud andmed Teie kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas Teil oli võimalik veebileht avada või saite veateate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Teie sisestatud otsingusõnad, sageduse, kui tihti Te erinevaid veebilehti avate, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu Te jõudsite meie veebilehele ning veebilehe, kuhu Te meie veebilehtedelt edasi liigute, kas siis nii, et vajutate meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestate domeeni otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus Te meie veebilehed avasite. Lisaks salvestame turvalisuse eesmärgil, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime.

b. Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile Teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (lisateavet selle kohta leiate allpool punktis „Töötlemise õiguslikud alused“) lubatud.

c. Te ei ole seaduse ega lepingu järgi kohustatud oma isikuandmeid edastama. Siiski on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui Te isikuandmeid sellistel juhtudel ei edasta, võib tagajärjeks olla, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult. 

3. Kasutuseesmärgid 

a. Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et käitada veebilehti Teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste tegevuste eest.

b. Kui teatate meile oma muud isikuandmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute teostamise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus ulatuses.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalsed pistikprogrammid: Teenusepakkujate kasutamine 

a. Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumisi. Kui sellisele pakkumisele vajutate, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et leidsite selle pakkumise meie juurest ja vajaduse korral muu teave, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).  

b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google + sotsiaalseid pistikprogramme, lisame me need järgmiselt: 

Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalsed pistikprogrammid deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, vajutage vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.

Kui Teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada Teie külastus meie veebilehtedel Teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige ennast palun enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja. Daimleri teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui Te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalset pistikprogrammi.

Kui Te sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerite, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Teie veebilehitsejale, mis seob Teid meie veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja Teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted. 

Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni selle deaktiveerite või oma küpsised kustutate.

Märkused küpsiste kohta 

c. Kui vajutate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“. Palun mõelge sellele asjaolule, enne kui vajutate lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi ja käivitate sellega oma andmete edastamise. 

d. Kasutame ka kvalifitseeritud teenusepakkujaid (IT-teenuse pakkujaid, turundusagentuure) oma veebilehtede kasutamiseks, optimeerimiseks ja turvaliseks muutmiseks. Edastame isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik veebilehtede ja nende funktsioonide sätestamiseks ja kasutamiseks, õigustatud huvide saavutamiseks või teie antud nõusoleku piirides (vt täpsemalt p 7). Võib juhtuda, et isikuandmeid saadetakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide pakkujatele; palun vaadake allpool olevat punkti 12allpool.

5. Kasutusandmete analüüsimine; analüüsivahendite kasutamine 

Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Teie huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Teie jaoks paremaks. Selleks et välja selgitada kasutuseelised ja veebilehtede eriti populaarsed valdkonnad, kasutame järgmist analüüsivahendit: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

a. Kui Te ei soovi, et kogume ja analüüsime nimetatud analüüsivahendeid kasutades teavet Teie külastuste kohta meie veebilehtedel, on Teil võimalik esitada selle suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine).

Viime Teie vastuväite ellu, paigutades Teie veebilehitsejasse loobumisküpsise. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

b. Võib juhtuda, et isikuandmeid saadetakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide pakkujatele; palun vaadake punkti 12allpool.

6. Turvalisus 

Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnoloogia arengust.

7. Töötlemise õiguslikud alused

a. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

b. Isikuandmete töötlemisel Teiega lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

c. Kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c.

d. Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide toimimisvõime säilitamine, enda ja kolmandate isikute toodete ja teenuste (otse-) turustamine ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta. Me arvestame asjakohaselt nõutava huvide kaalumise raames eelkõige isikuandmete liiki, töötlemise eesmärki, töötlemise asjaolusid ja Teie huvi oma isikuandmete konfidentsiaalsuse vastu.

8. Teie isikuandmete kustutamine

Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime, mille salvestame turvalisuse kaalutlustel, kustutame seitsme päeva möödudes. Lisaks kustutame Teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, milleks me andmeid kogusime ja töötlesime, on ära langenud. Pärast seda ajahetke toimub salvestamine ainult selles ulatuses, mis on vajalik vastavalt Euroopa Liidu meile kohaldavate seaduste, määruste ja muude õigusaktide kohaselt või kolmandate riikide õigusaktidele, kui sellega on tagatud vastav mõistlik katisetase. Kui teatud juhul ei ole kustutamine võimalik, siis tähistatakse asjaomased isikuandmed tulevikus nende töötlemise piiramise eesmärgil.

9. Andmesubjekti õigused

a. Andmesubjektina on Teil õigus saada teavet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15), parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17), töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18), andmete edastamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20). 

b. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete täiendavat töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt „Töötlemise õiguslikud alused“).

c. V A S T U V Ä I T E  E S I T A M I S E  Õ I G U S

Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teiega seotud isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (andmetöötlus avalikes huvides) või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (huvide kaalumisel põhinev andmetöötlus). Kui esitate vastuväite, jätkame Teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

d. Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel: 

silberauto@silberauto.ee

e. Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse seaduslikke nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77).

10. Uudiskiri 

Kui tellite meie veebilehel pakutud uudiskirja, kasutatakse uudiskirja tellimisel esitatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks, kui Te ei anna nõusolekut edasiseks kasutamiseks. Võite tellimuse igal ajal uudiskirjas ettenähtud loobumisvõimalust kasutades lõpetada.

11. Daimler AG keskne juurdepääsuteenus

Med Daimler AG keskuse adgangservice kanaleid, mis pakuvad Daimler Grupi ja dens mærker, der er tilknyttet denne teenust. Andmebaasivahetusseadmetele, kes soovivad, et need oleksid kättesaadavad. Veebisaitide ja programmeerijate registreerimisnõustajad ja -programmid.

12. Andmete edastamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate riikide pakkujatele

a. Võib juhtuda, et teenusepakkujate kasutamisel (vt punkt 4. d.), analüüsi tööriistu (vt punkt 5) ja ümbersuunamistehnoloogiaid saadetakse teie isikuandmed väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse, Islandile, Liechtensteini ja Norrasse ( Euroopa Majanduspiirkond), kus neid töödeldakse, eelkõige USA, India.

b. Euroopa Liidus sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse standardeid järgivad riigid_: Andorra, Argentiina, Kanada (piiratud), Fääri saared, Guernsey saar, Iisrael, Mani saar, Jaapan, Jersey saar, Uus-Meremaa, Šveits ja Uruguay. Me nõustume teiste riikidega Euroopa Liidu standardsete andmekaitsealaste lepingutingimustega, siduvate ettevõtete määristega või Euroopa Liidu-USA ja Šveitsi-USA Privacy Shield privaatsusekaitse raamistikega, et tagada piisav kaitse vastavalt juriidilistele nõuetele. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake punkti 9.d.

13. Küpsised

Teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate küpsiseid käsitlevates märkustes.

Märkused küpsiste kohta

--
Seisuga: Mai 2019