De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is:

EvoBus Belgium NV/SA
Z.4 Broekooi 270
1730 Kobbegem
Belgie
Handelsregister: 30120548

Tel : ++32 (0)2 451 17 37
brussels@omniplus.com

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
data.protection@daimler.com 

1. Gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw bezoek op onze webpagina's en uw interesse in onze aanbiedingen.De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt.In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen we naar de richtlijn voor privacy- en gegevensbescherming van Daimler:

Daimler richtlijn aangaande gegevensbescherming

Ons privacybeleid voor het gebruik van onze websites en de Daimler AG Privacy Policy en de EvoBus GmbH Customer Privacy Policy zijn niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken.We verzoeken u de informatie met betrekking tot de bescherming van gegevens op de websites van deze aanbieders zorgvuldig door te nemen.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens

a. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en tijd van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u toegang had tot een website of een foutmelding hebt ontvangen), het gebruik van websitefuncties, zoektermen die u mogelijk hebt ingevoerd, de frequentie waarmee u individuele websites bezoekt, de naam van de geraadpleegde bestanden, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de website van waaruit u onze websites bezoekt en de website die u vanaf onze websites bezoekt, hetzij door te klikken op links op onze websites of een domeinnaam direct in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) invoert, waarin u onze websites geopend heeft.Daarnaast slaan we om veiligheidsredenen, met name ter bestrijding en identificatie van aanvallen op onze website of pogingen tot fraude, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internet service provider op.

b. Wij slaan alleen andere persoonlijke gegevens op als u ons deze gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract, en ook in deze gevallen alleen in zoverre wij dit mogen doen op basis van een door u gegeven toestemming of in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen (meer informatie hierover vindt u hieronder in het hoofdstuk "Rechtsgrondslag voor verwerking").

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden

a. Wij gebruiken de tijdens een bezoek aan onze website verzamelde persoonlijke gegevens om deze zo gemakkelijk mogelijk voor u te beheren en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

b. Indien u ons in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een contract verdere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden, voor klantenadministratie en - indien nodig - voor de verwerking en facturering van eventuele zakelijke transacties, telkens slechts voor zover nodig voor dit doel.

4. Doorgifte van persoonlijke gegevens aan derden; Social Plug-ins

a. Onze websites kunnen ook aanbiedingen van derden bevatten.Wanneer u op een dergelijke aanbieding klikt, geven wij de benodigde gegevens door aan de betreffende aanbieder (bijv. de vermelding dat u deze aanbieding bij ons hebt gevonden en eventueel verdere informatie die u al op onze webpagina's hebt aangegeven).

b. Wanneer we zogenaamde "social plug-ins" van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+ op onze websites gebruiken, integreren wij deze als volgt:

Wanneer u onze websites bezoekt, zijn de social media plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens worden doorgegeven aan de exploitanten van deze netwerken.Als u een van die netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende social plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.

Als u een gebruikersaccount bij het netwerk heeft en ingelogd bent wanneer u de social plug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites koppelen aan uw gebruikersaccount.Als u dit wilt vermijden, log dan eerst uit het netwerk uit voordat u de social plug-in activeert.Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan andere Daimler-websites aan een bezoek koppelen totdat u ook daar een social plug-in heeft geactiveerd.

Wanneer u een social plug-in activeert, stuurt het netwerk de inhoud die het beschikbaar stelt rechtstreeks naar uw browser, die het integreert in onze websites.In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden, die worden geïnitieerd en gecontroleerd door het betreffende sociale netwerk.Uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en uw interacties op dat platform worden uitsluitend beheerst door het privacybeleid van het betreffende netwerk.

De sociale plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies verwijdert.

Opmerkingen over cookies

c. Als u op de link naar een aanbieding klikt of een social plug-in activeert, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EU") die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ("EU") geen "passend beschermingsniveau" voor de verwerking van persoonsgegevens volgens EU-normen garanderen.Houd dit gegeven in uw achterhoofd voordat u op een link klikt of een sociale plug-in activeert en zo een overdracht van uw gegevens op gang brengt.

5. Versleuteling

We maken binnen onze website gebruik van SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel gaat het daarbij om 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, wordt er teruggevallen naar 128-bits v3 technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld wordt doorgegeven, is te herkennen aan het gesloten slotje in de adresbalk van uw browser.

We passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, onbedoelde aanpassing, gedeeltelijk of volledig verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

6. Analyse van gebruiksgegevens

Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, gebruiken we Piwik. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verder bezoek blokkeren (opt-out). Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Klik hier om het opt-outcookie in te stellen.

7. Veiligheid

We passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

8. Rechtsgrondslag voor de verwerking

a. Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, was dit de wettelijke basis voor de verwerking (Art.6 lid. 1 let. a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het initiëren of uitvoeren van een overeenkomst met u is Art.6 lid. 1 let. b AVG de rechtsgrondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de vervulling van onze wettelijke verplichtingen (bijv. voor de opslag van gegevens), zijn wij verplicht om deze gegevens openbaar te maken in overeenstemming met Art.6 lid. 1 let. c AVG.

d. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met het oog op de bescherming van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden in overeenstemming met Art.6 lid. 1 let. f AVG. Het onderhoud van de functionaliteit van onze IT-systemen, maar ook de marketing van onze eigen producten en diensten en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn dergelijke legitieme belangen.

9. Verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u zich voor een newsletter aanmeldt, worden de bij de aanmelding voor de newsletter verstrekte gegevens, in zoverre u niet met enig ander gebruik instemt, alleen gebruikt om u de newsletter toe te sturen. U kunt op elk gewenst moment het abonnement van een newsletter opzeggen met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de newsletter.

10. Rechten van betrokkenen

a. Als betrokkene bij de gegevensverwerking heeft u recht op informatie (Art.15 AVG), recht op correctie (Art. 16 AVG), verwijdering van gegevens (Art. 17 AVG), beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG).

b. Wanneer u heeft ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot een herroeping wordt door de herroeping niet beïnvloedt.Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zie hoofdstuk "Rechtsgrondslag voor de verwerking"), blijft onaangetast.

c. R E C H T  O P   B E Z W A A R

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die worden verwerkt volgens de bepalingen van de Art.6 lid. 1 e) AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of Art. 6 lid. 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) bezwaar aan te tekenen.Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als wij kunnen aantonen dat er zwaarwegende, legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

d. Wij verzoeken u om uw claims of declaraties zoveel mogelijk te richten aan het volgende contactadres:data.protection@daimler.com

e. Bent u van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art.77 AVG).

11. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

Opmerkingen over cookies

 

Stand: Mei 2018