Auteursrecht

Copyright Daimler Buses GmbH. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun rangschikking vallen onder het auteursrecht of andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, noch mogen deze objecten worden gewijzigd of opnieuw worden gepost op andere websites, apps of andere digitale inhoud (hierna "digitaal aanbod" genoemd). Sommige digitale aanbiedingen van Daimler Buses bevatten ook materiaal dat onderhevig is aan de auteursrechten van hun leveranciers.

Productvariaties

Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen in dit digitaal aanbod zijn mogelijk voorbereid voor algemeen gebruik op het digitaal aanbod van Daimler Buses dat in verschillende landen over de hele wereld wordt onderhouden. Bijgevolg is een deel van de informatie en / of accessoires in sommige landen niet beschikbaar of zijn, om te voldoen aan de lokale marktvraag of regelgevende controles in dergelijke landen, mogelijk alleen beschikbaar in verschillende specificaties of configuraties.

Als u geïnteresseerd bent in een voertuigmodel, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw regio, dient u contact op te nemen met Daimler Buses en / of een plaatselijke erkende dealer voor het relevante product, voor informatie over huidige details in uw omgeving.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. De prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken die worden weergegeven in het digitaal aanbod van Daimler Buses het intellectuele eigendom van Daimler Truck AG, dit geldt met name voor de typeplaatjes van het model en de logo's en emblemen van het bedrijf.

Geen licenties

We hebben nagedacht over een innovatief en informatief digitaal aanbod. We hopen dat u even enthousiast zult zijn als wij over deze creatieve inspanning. U moet echter ook begrijpen dat Daimler Truck en Daimler Buses hun intellectuele eigendom moeten beschermen, inclusief hun patenten, handelsmerken en copyrights. Dienovereenkomstig wordt u hierbij op de hoogte gesteld dat noch dit digitaal aanbod, noch enig materiaal dat erin is opgenomen, op enigerlei wijze een licentie zal verlenen of zal worden gebruikt om een persoon een licentie te verlenen voor het intellectuele eigendom van Daimler Truck of Daimler Buses.

Geen garanties of verklaringen

De informatie in dit Digitale Aanbod wordt verstrekt door Daimler Buses "zoals deze is" en voor zover toegestaan door de wet, wordt verstrekt zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Hoewel de verstrekte informatie als juist wordt beschouwd, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Ons digitaal aanbod bevat links naar externe sites, die niet onder de controle van Daimler Buses vallen. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site. Daimler Buses verstrekt deze links alleen aan u voor het gemak, en het opnemen van een link impliceert niet dat Daimler Buses de gelinkte site goedkeurt.

Aansprakelijkheid

De informatie op de pagina's van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

Op onze website vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde websites wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij derhalve van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud van genoemde externe websites.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor online geschillenbeslechting (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform is een contactpunt voor buitengerechtelijke oplossingen met betrekking tot de contractuele verplichtingen van online verkoopcontracten. U bereikt het ODR-platform via deze link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Toekomstgerichte verklaringen

Deze internet site bevat toekomstgerichte verklaringen (´forward-looking statements´) die zijn gebaseerd op overtuigingen van het management van Mercedes-Benz. Wanneer op deze internet site woorden als ´tegemoet zien´, ´geloven´, ´schatten´, ´verwachten´, ´van plan zijn´, ´plannen´ en ´uitstippelen´ worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Mercedes-Benz op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico´s en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Mercedes-Benz bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfstrategie. Mercedes-Benz wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internet site wordt door Mercedes-Benz verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Gelinkte sites

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Mercedes-Benz kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Mercedes-Benz en Mercedes-Benz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Mercedes-Benz met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Mercedes-Benz kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Lees ook het privacy statement

Informatie volgens § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

We zullen niet deelnemen aan  geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie in de zin van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG) en zijn niet wettelijk verplicht om dit te doen.

Volgorde van prioriteit

Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod hebben voorrang op deze Disclaimer.

  en Mercedes-Benz zijn handelsmerken van Mercedes-Benz Group AG.