BRT-fordeler.
Bus Rapid Transit (BRT)

BRT-fordeler.

Siden 2008 har over halvparten av verdens befolkning vært bosatt i byer. UNO estimerer at denne andelen kommer til å øke til rundt 70 % frem mot 2050 - samtidig som verdens befolkning vokser stadig. Menneskets behov for mobilitet øker - så også i boomende storbyregioner. Individuell trafikk er ikke lenger svaret på denne utfordringen. En utvei av en fremtidig trafikkollaps heter BRT. 

Egne kjørefelter, forkjørsrett i kryss og korte opphold på holdeplassene åpner for attraktive reisetider.

Infrastrukturkostnadene for BRT-systemer er lavere enn kostnadene for sammenlignbare skinnegående trafikkmidler, som ofte forutsetter dyre tunnel- eller høybanestrukturer. I tillegg har BRT-systemer lave driftskostnader, spesielt dersom vedlikeholdsstrukturer og erfaren arbeidskraft fra allerede eksisterende konvensjonelle bussystemer er tilgjengelig.

BRT-systemer forutsetter en detaljert planlegging slik at man kan finne en optimal løsning for de forskjellige, lokale rammebetingelsene. Erfaringer fra prosjekter over hele verden viser likevel at planlegging og praktisk omsetting av BRT-systemer er adskillig mindre tidkrevende enn sammenlignbare skinnegående trafikksystemer.

Bussbaserte trafikksystemer drar nytte av systemets gode fleksibilitet med hensyn til infrastruktur og drift. Bussens fleksibilitet som trafikkmiddel åpner for driftssystemer der linjer fra BRT-infrastrukturen går over i den vanlige veitrafikken. Utforming av egne infrastrukturer er kun nødvendig der fordeler kan genereres, og ikke nødvendigvis langs hele strekningen.

I tillegg til lavere lokale utslipp gjennom BRT må også globale utslipp ved evaluering av miljøvennligheten til de forskjellige trafikkmidlene alltid trekkes inn som en faktor. Separate kjørefelter og forkjørsrett for kjøretøyene fører til en mer balansert kjørestil med færre stans og lavere drivstofforbruk. På grunn av BRT-bussenes høye utnyttelsesgrad er CO₂-utslippet pr. hode i tillegg meget lavt. Det attraktive tilbudet til BRT-systemene som supplement til byens mobilitet bidrar til en forskyvning av trafikken til fordel for offentlig transport. I BRT-systemer benyttes moderne og miljøvennlige kjøretøy som oppfyller dagens avgasstandarder. På grensemarkeder inntar BRT-systemer ofte en ledende rolle med hensyn til nye, miljøvennlige drivteknologier og nye avgasstandarder.

Et godt BRT-system består av godt planlagte enkeltkomponenter som er optimalt tilpasset hverandre.Kun med en helhetlig planleggingstilnærming som tar hensyn til samtlige aspekter, kan et BRT-system utfolde alle sine fordeler.