Opphavsrett

Copyright Daimler Buses GmbH. Med enerett. Alle tekster, bilder, grafiske fremstillinger, lydfiler, videofiler, animasjonsfiler og måten de er satt sammen på, er underlagt opphavsrett og andre lover som beskytter immateriell eiendom. De skal ikke kopieres til kommersielle formål eller til videreformidling, eller forandres og brukes på andre nettsteder. Noen av våre internettsider inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til den som har stilt materialet til disposisjon.

Handelsmerker

Overalt der annet ikke er angitt, er samtlige merker som er angitt på internettsidene til Daimler Buses GmbH beskyttede varemerker for Daimler Buses GmbH eller Daimler Truck AG, modellnavnene samt samtlige av selskapets logoer og emblemer.

Fremtidsrettede utsagn

Mange internettsider inneholder fremtidsrettede utsagn som er basert på vurderingene til ledelsen i Daimler Buses GmbH eller Daimler Truck AG. Bruken av ord som "forvente", "anslå", "regne med", "akte" og "planlegge" på disse sidene skal tilkjennegi fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn gjengir synspunktene til Daimler Buses GmbH eller Daimler Truck AG med hensyn til fremtidige hendelser på tidspunktet da de ble ytret, og er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet. Som det fremgår av rapportene som Daimler Truck AG legger frem for det amerikanske børstilsynet, U.S. Securities and Exchange Commission (inkludert siste forretningsårsrapport, skjema 20-F) finnes det mange faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker betydelig fra estimatene som her fremsettes. Blant disse faktorene er forandringer i de generelle økonomiske og forretningsmessige rammebetingelsene, forandringer i valutakurser og rentenivå, lansering av konkurrerende produkter, utilstrekkelig godkjennelse av nye produkter og tjenester og endringer i foretaksstrategien. Daimler Buses GmbH og Daimler Truck AG akter ikke og er ikke forpliktet til å oppdatere disse fremtidsrettede utsagnene fortløpende, da de utelukkende er basert på omstendighetene på publikasjonsdagen.

Produkter og priser

Etter redaksjonsslutt av enkelte sider kan det ha blitt foretatt endringer på produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Av tekniske årsaker kan fargene avvike noe fra originalfargene. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige bestemmelser og virkninger gjelder bare for Norge. Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør en avdeling eller avtalepartner om nyeste versjon.

Varemerker

Der ikke annet er angitt, er samtlige merker som er angitt på internettsidene til Daimler Buses, beskyttede varemerker som tilhører Daimler Truck AG. Dette gjelder spesielt for modellnavn samt alle logoer og emblemer for selskapet.

Lisensrettigheter

Vi ønsker å tilby deg et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye som oss over den kreative utformingen. Vi ber likevel om forståelse for at vi må beskytte vår immaterielle eiendom, herunder patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan gi noen form for lisensrettigheter til vår immaterielle eiendom.

Erstatningsansvar

Informasjonen og opplysningene på disse sidene utgjør ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått. De gir ingen underforståtte løfter eller garantier for beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller manglende brudd på lover eller patenter.

På våre internettsider finner du også koblinger til andre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på disse sidene det er koblinger til. Vi har derfor heller ikke ansvar for at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt eller fullstendig, ei heller for kvaliteten på informasjonen. På bakgrunn av dette tar vi derfor intet ansvar for innholdet på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle koblinger på våre internettsider som fører til eksterne sider samt innholdet på disse.

Informasjon om nettbasert tvistemekling

EU-kommisjonen har etablert en nettbasert tvisteløsningsplattform (den såkalte ODR-plattformen – online dispute resolution). ODR-plattformen fungerer som behandlingssted for tvistemekling utenfor rettsapparatet og skal behandle kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med netthandel. Du finner plattformen under denne lenken: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Merknad iht. § 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)

Vi vil ikke delta i en prosedyre for tvisteløsning i en tvisteløsningsnemnd for forbrukere i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er ikke forpliktet til å gjøre det.

Rangrekkefølge

Bruksvilkår for et digitalt tilbud har forrang fremfor disse juridiske merknadene.

  og Mercedes-Benz er varemerker av Mercedes-Benz Group AG.