Prawo autorskie.

Copyright EvoBus GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo i pliki z animacjami oraz ich układ na stronach internetowych podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, zmieniać ani wykorzystywać na innych portalach internetowych – ani w celach komercyjnych, ani w celu przekazywania stronom trzecim. Ponadto niektóre strony internetowe EvoBus GmbH zawierają materiały podlegające prawu autorskiemu osób, które je udostępniły.

Marki handlowe.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych EvoBus GmbH są ustawowo chronionymi znakami towarowymi EvoBus GmbH lub Daimler AG – dotyczy to zwłaszcza nazw modeli oraz wszystkich logo i emblematów firmy.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości.

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na ocenach kierownictwa EvoBus GmbH lub Daimler AG. Celem użycia na tych stronach takich wyrażeń, jak „oczekiwać”, „oceniać”, „liczyć na”, „zamierzać” i „planować” jest wskazanie wypowiedzi dotyczących przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy EvoBus GmbH lub Daimler AG odnośnie do przyszłych zdarzeń w chwili, gdy zostały użyte, i obarczone są pewnym ryzykiem i niepewnością. Jak wyjaśniono w raportach Daimler AG złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commission (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności na formularzu 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą się znacząco różnić od podanych tu przewidywań. Do takich czynników należą oprócz innych zmian ogólnych warunków ekonomicznych i ramowych warunków handlowych, także zmiany kursów walut i poziomu stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany strategii przedsiębiorstwa. EvoBus GmbH i Daimler AG nie zamierzają ani nie zobowiązują się do tego, aby na bieżąco aktualizować wypowiedzi odnoszące się do przyszłości, gdyż opierają się one wyłącznie na okolicznościach istniejących w dniu ich opublikowania.

Produkty i ceny.

Po zamknięciu redakcji poszczególnych stron mogły wystąpić pewne zmiany. Dane na niniejszej stronie internetowej EvoBus GmbH należy traktować jako dane orientacyjne. Zastrzega się prawo do zmiany cen i możliwość pomyłek. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria EvoBus GmbH nienależące do standardowego zakresu dostawy. Różnice w kolorach mogą być uwarunkowane technicznie. Niniejsza strona internetowa EvoBus GmbH może zawierać typy pojazdów i usługi, które nie są dostępne w ofercie w niektórych krajach. Stwierdzenia odnoszące się cen i wyposażenia standardowego, przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko określonych krajów. Obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Wiążących i aktualnych informacji udzieli Państwu dział sprzedaży autobusów, generalny przedstawiciel lub pracownicy spółki-córki EvoBus GmbH.

Prawa licencyjne.

EvoBus GmbH pragnie oferować Państwu w internecie innowacyjne i treściwe materiały. Dlatego też mamy nadzieję, że kreatywna zawartość naszych stron sprawia Państwu równie dużą radość, jak nam. Prosimy jednak o zrozumienie, że EvoBus GmbH musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, marki handlowe i prawa autorskie, więc nasze strony internetowe nie dają żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej EvoBus GmbH.

Odpowiedzialność i gwarancja.

Informacje EvoBus GmbH nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia czy gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) gwarancji dotyczącej przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Nawet jeśli sami (EvoBus GmbH) zakładamy, że podane przez nas informacje są właściwe, mogą zawierać błędy i nieścisłości, za które my (EvoBus GmbH) nie ponosimy odpowiedzialności.

Na naszych stronach internetowych znajdują się również linki do innych stron w Internecie. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd ani treść stron, do których odsyłają te linki. Dlatego nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Z tego względu niniejszym dystansujemy się od wszelkiej zawartości tych stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków, które zamieszczone są na naszych stronach internetowych i odsyłają do cudzych stron i ich zawartości.

Informacje na temat rozwiązywania sporów online.

Komisja UE stworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów online (tzw. „Platformę ODR”). Platforma ODR służy jako centralny punkt pozasądowego rozstrzygania sporów, odnoszących się do zobowiązań umownych z tytułu zawartych w internecie umów kupna-sprzedaży. Platforma ODR jest dostępna pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr