Prawo autorskie

Copyright Daimler Buses GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz ich aranżacje są objęte prawem autorskim i innymi prawami chroniącymi własność intelektualną. Nie mogą one być kopiowane, zmieniane lub wykorzystywane na innych stronach internetowych w celach komercyjnych lub dystrybucyjnych. Niektóre z naszych stron internetowych zawierają także materiały podlegające prawom autorskim podmiotów, które materiały te udostępniły.

Marki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych Daimler Buses GmbH są ustawowo chronionymi znakami towarowymi Daimler Buses GmbH lub Daimler Truck AG – dotyczy to zwłaszcza nazw modeli oraz wszystkich logo i emblematów firmy.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na ocenach kierownictwa Daimler Buses GmbH lub Daimler Truck AG. Celem użycia na tych stronach takich wyrażeń, jak „oczekiwać”, „oceniać”, „liczyć na”, „zamierzać” i „planować” jest wskazanie wypowiedzi dotyczących przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler Buses GmbH lub Daimler Truck AG odnośnie do przyszłych zdarzeń w chwili, gdy zostały użyte, i obarczone są pewnym ryzykiem i niepewnością. Jak wyjaśniono w raportach Daimler Truck AG złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commission (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności na formularzu 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą się znacząco różnić od podanych tu przewidywań. Do takich czynników należą oprócz innych zmian ogólnych warunków ekonomicznych i ramowych warunków handlowych, także zmiany kursów walut i poziomu stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany strategii przedsiębiorstwa. Daimler Buses GmbH i Daimler Truck AG nie zamierzają ani nie zobowiązują się do tego, aby na bieżąco aktualizować wypowiedzi odnoszące się do przyszłości, gdyż opierają się one wyłącznie na okolicznościach istniejących w dniu ich opublikowania.

Produkty i ceny

Po dacie zamknięcia niniejszej publikacji na poszczególnych stronach mogły zostać wprowadzone zmiany dotyczące produktów i usług. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania w okresie dostawy zmian konstrukcyjnych, formalnych, rozbieżności w odcieniach kolorów oraz zmian zakresu dostaw i usług, pod warunkiem, że zmiany lub rozbieżności będą akceptowalne dla klienta przy uwzględnieniu naszych interesów. Ilustracje mogą przedstawiać również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne przedmioty nie należące do seryjnego zakresu dostawy lub usług. Różnice w kolorystyce uwarunkowane czynnikami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać również typy i usługi, które nie są objęte ofertą w poszczególnych krajach. Treści dotyczące przepisów ustaw, regulacji prawnych i podatkowych i ich skutki dotyczą wyłącznie terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Charakter wiążący mają ceny obowiązujące w dniu dostawy z zastrzeżeniem odmiennie brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostaw. Dla naszych partnerów handlowych zamieszczone tu ceny są cenami sugerowanymi. Dlatego też prosimy, by zwracać się z pytaniem o aktualny cennik do filii lub partnera handlowego.

Znaki handlowe

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie znaki podane na stronach internetowych Daimler Buses objęte są prawami chroniącymi własność intelektualną. Dotyczy to w szczególności nazw modeli a także wszystkich logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Licencje

Naszym staraniem jest zapewnienie Państwu oferty obejmującej innowacyjny i bogaty w informacje program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że nasze kreatywne projekty będą się Państwu podobać tak samo jak nam. Chcielibyśmy jednak prosić o wyrozumiałość w związku z faktem, że musimy chronić naszą własność intelektualną obejmującą patenty, znaki i prawa do znakowania oraz prawa autorskie i nie może przyznawać na niniejszych stronach internetowych jakichkolwiek licencji do tejże własności intelektualnej.

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane na niniejszych stronach nie stanowią jakichkolwiek zapewnień ani gwarancji, niezależnie od tego czy pojawiają się w sposób wyraźny czy dorozumiany. W szczególności nie należy ich rozumieć jako dorozumianych zapewnień lub gwarancji w odniesieniu do stanu, zbywalności, adekwatności do określonych celów lub braku naruszenia przepisów prawa czy patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdą Państwo także linki do innych stron w internecie. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nie mamy żadnego wpływu na formę i treść stron, do których odnoszą się linki. Stąd też nie możemy udzielić jakiejkolwiek gwarancji do co aktualności, poprawności, pełności lub jakości udostępnianych tam informacji. Mając powyższe na uwadze, dystansujemy się niniejszym od wszystkich treści na tych stronach. Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich hiperłączy zamieszczonych na naszych stronach internetowych do stron zewnętrznych i ich treści.

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platforma ODR“). Platforma ODR pełni rolę punktu kontaktowego do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych, które wynikają z zawartych przez internet umów kupna-sprzedaży. Platformę ODR znajdziesz pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacja wymagana na podstawie § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG; Verbraucherstreitbeilegungsgesetz)

Nie uczestniczymy w postępowaniu rozstrzygania sporów prowadzonych przed komisją arbitrażową dla konsumentów w rozumieniu niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) i nie jesteśmy też do tego zobowiązani.

Pierwszeństwo obowiązywania

Warunki korzystania z oferty cyfrowej mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszej informacji prawnej.

  i Mercedes-Benz są znakami towarowymi należącymi do Mercedes-Benz Group AG.