Autorské právo

Copyright Daimler Buses GmbH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory, videosúbory a animácie, ako aj ich usporiadania, podliehajú autorskému právu a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú byť kopírované, zmenené ani používané na iných internetových stránkach za účelom obchodovania či reprodukcie. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler Buses GmbH obsahujú aj obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu tých subjektov, ktoré ich poskytli.

Obchodné značky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Daimler Buses GmbH zákonom chránené ochranné známky spoločnosti Daimler Buses GmbH alebo spoločnosti Daimler Truck AG, názvov modelov a všetkých log a znakov spoločnosti.

Vyjadrenia vzťahujúce sa na budúcnosť.

Mnohé internetové stránky obsahujú vyjadrenia vzťahujúce sa na budúcnosť, ktoré sú založené na odhadoch manažmentu spoločnosti Daimler Buses GmbH alebo spoločnosti Daimler Truck AG. Cieľom používania slov ako "očakávať", "odhadovať", "počítať", "zamýšľať" a "plánovať na týchto internetových stránkach je identifikovať vyjadrenia, ktoré sa vzťahujú na budúcnosť. Takéto výroky predstavujú názor spoločnosti Daimler Buses GmbH alebo Daimler Truck AG v súvislosti s budúcimi udalosťami v dobe, kedy boli vyslovené, a preto podliehajú určitým rizikám a pochybnostiam. Ako vyplýva zo správ, ktoré spoločnosť Daimler Truck AG poskytla americkému orgánu pre dohľad nad burzou "U.S. Securities and Exchange Commission" (vrátane najnovšej výročnej obchodnej správy Form 20-F), môže veľa vplyvov viesť k tomu, že skutočné výsledky sa budú výrazne odlišovať od tu uvedených odhadov. K takýmto vplyvom patria okrem iného zmeny vo všeobecných hospodárskych a obchodných rámcových podmienkach, zmeny vo výmenných kurzoch a úrokových sadzbách, uvedenie konkurenčných výrobkov na trh, nedostatočná akceptácia nových produktov a služieb a zmeny v podnikovej stratégii. Spoločnosti Daimler Buses GmbH a Daimler Truck AG odmietajú akýkoľvek úmysel alebo povinnosť priebežnej aktualizácie týchto výrokov smerovaných do budúcnosti, pretože tieto výroky sú založené výhradne na okolnostiach prítomných v momente ich zverejnenia.

Produkty a ceny.

Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohlo dôjsť k zmenám. Údaje uvedené na tejto internetovej stránke spoločnosti Daimler Buses GmbH je preto nutné považovať za približné. Vyhradzujeme si právo na zmeny cien a chyby. Zobrazenia môžu obsahovať aj príslušenstvo a mimoriadne výbavy spoločnosti Daimler Buses GmbH, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače. Táto internetová stránka spoločnosti Daimler Buses GmbH môže obsahovať aj typy a sprievodné služby, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Údaje o cenách a sériových výbavách a o zákonných, právnych a daňových predpisoch a účinkoch platia len v určitých krajinách. Platia ceny platné v deň dodania. Pre informácie o záväznom a aktuálnom stave sa vždy obráťte na predajnú pobočku Omnibus, generálne zastúpenie alebo dcérsku spoločnosť Daimler Buses GmbH.

Licenčné práva.

Spoločnosť Daimler Buses GmbH vám chce ponúkať inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa našej kreatívnej úprave potešíte rovnako ako my. Napriek tomu vás prosíme o porozumenie, pretože spoločnosť Daimler Buses GmbH musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv, a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler Buses GmbH.

Ručenie a záruka.

Spoločnosť Daimler Buses GmbH poskytuje informácie bez akéhokoľvek ručenia alebo záruky, a to ani výslovne ani mlčky. Rovnako sú vylúčené všetky predpokladané záruky týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na určité účely alebo dodržiavania zákonov a patentov. Aj keby sme (Daimler Buses Gmbh) vychádzali z toho, že nami poskytnuté informácie sú správne, stále môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti, za ktoré (Daimler Buses Gmbh) neručíme.

Na našich internetových stránkach nájdete aj odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme vás na to, že nemáme vplyv na úpravu a obsah internetových stránok, na ktoré sa odkazuje. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od celého obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy na externé stránky nachádzajúce sa na našich internetových stránkach a na obsahy týchto externých stránok.

Informácie o riešení sporov online.

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. "platforma RSO"). Platforma RSO predstavuje kontaktný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov, ktoré vyplývajú z online kúpnych zmlúv. K platforme RSO sa môžete dostať po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  a Mercedes-Benz sú zákonom chránené ochranné známky Mercedes-Benz Group AG.