Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. („My“)
so sídlom Tuhovská 5, 831 07, Bratislava, IČO 54 192 391, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 156342/B

info.dtbsk@daimlertruck.com 

Zodpovedná osoba:
info.dtbsk@daimlertruck.com
Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5
Bratislava 831 07
Slovenská Republika

Osoba zodpovedná za ochranu údajov:

Daimler Truck AG
Splnomocnenec koncernu pre ochranu osobných údajov
HRB 762884
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko

dataprivacy@daimlertruck.com

1. Ochrana údajov

Teší nás vaša návšteva našich webových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto upozorneniach na ochranu údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás vyplývajú v tejto súvislosti. Okrem toho odkazujeme na smernicu koncernu Daimler Truck o ochrane údajov: 

Smernica koncernu Daimler Truck o ochrane údajov (PDF).

Naše upozornenia na ochranu údajov pri používaní našich webových stránok a smernica koncernu Daimler Truck AG o ochrane údajov neplatia pre vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať pomocou odkazov uverejnených na našich webových stránkach. Informujte sa, prosím, na webových stránkach týchto poskytovateľov o ich pravidlách na ochranu údajov.

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

a. Pri vašej návšteve našich webových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie webovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na webovej stránke, vami pravdepodobne zadané vyhľadávané pojmy, frekvencia vašich návštev jednotlivých webových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, webovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky a webové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich webových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich webových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše webové stránky. Z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti útokom na naše webové stránky alebo proti pokusom o podvody, ako aj na ich identifikovanie, ukladáme po dobu siedmych dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.

b. Iné osobné údaje ukladáme, len keď nám tieto údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy a aj v týchto prípadoch, len keď je to prípustné na základe vami deklarovaného súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie na túto tému nájdete v odseku „Právne základy spracovania“).

c. Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich webových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene. 

3. Účely použitia 

a. Osobné údaje získavané pri návšteve našich webových stránok používame na ich čo najkomfortnejšiu prevádzku, ako aj na ochranu našich IT systémov pred útokmi a iným protiprávnym konaním.

b. Ak nám ďalšie osobné údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy, použijeme tieto údaje na uvedené účely, na správu zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na spracovanie a vyúčtovanie prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom nevyhnutnom rozsahu.

4. Prenos osobných údajov tretím stranám; sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins; Využívanie poskytovateľov služieb 

a. Naše webové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takéto ponuky, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a príp. ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich webových stránkach).  

b. Keď na našich webových stránkach používame sociálne zásuvné moduly „Social Plug-ins“ sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Google+, integrujeme ich nasledujúcim spôsobom: 

Pri vašej návšteve našich webových stránok sú sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins deaktivované, tzn. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, kliknite na príslušný sociálny zásuvný modul Social Plug-in na vytvorenie spojenia so serverom príslušnej siete.

Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prihlásený do svojho účtu, dokáže sieť priradiť vašu návštevu našich webových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si neželáte takéto priradenie, odhláste sa, prosím, pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in zo siete. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných webových stránok Daimler Truck, kým aj na nich neaktivujete dostupný sociálny zásuvný modul Social Plug-in.

Po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prenesie sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete. 

Sociálny zásuvný modul Social Plug-in zostáva aktívny až do jeho deaktivovania alebo vymazania vašich súborov cookie.

Upozornenia na súbory cookie 

c. Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte, prosím, na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in, čím aktivujete prenos vašich údajov. 

d. Na prevádzku, optimalizáciu a zabezpečenie našich webových stránok používame aj kvalifikovaných poskytovateľov služieb (poskytovateľov IT služieb, marketingové agentúry). Osobné údaje odovzdávame len vtedy, ak je to potrebné na poskytovanie a používanie webových stránok a ich funkcií, na sledovanie legitímnych záujmov alebo v rozsahu, v akom ste na to súhlasili (pozri časť 7). Pritom môžu byť údaje zaslané príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri bod 12 nižšie.

5. Vyhodnotenie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov 

Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci analytický nástroj: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

a. Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

b. Pri použití nástrojov analýzy sa údaje môžu prenášať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru; pozri bod 12 nižšie.

6. Bezpečnosť 

Na ochranu nami spravovaných údajov proti manipulácii, strate, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

7. Právne základy spracovania

a. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR).

b. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR).

c. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnený podľa čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR.

d. Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, (priamy) marketing vlastných alebo cudzích produktov a služieb a zákonom vyžadované dokumentovanie obchodných kontaktov. V rámci príslušne potrebného zváženia záujmov zohľadňujeme najmä druh osobných údajov, cieľ ich spracovávania, okolnosti ich spracovávania a váš záujem na zachovaní dôvernosti vašich osobných údajov.

8. Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali. K ukladaniu nad tento časový rámec dochádza len vtedy, ak je to potrebné na základe zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov v EÚ, ktorým podliehame, alebo na základe právnych predpisov v tretích krajinách, ak v nich existuje primeraná úroveň ochrany údajov. Pokiaľ vymazanie v jednotlivom prípade nie je možné, tak príslušné osobné údaje budú označené s cieľom obmedzenia ich spracovávania v budúcnosti.

9. Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR). 

b. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovania vašich osobných údajov až do momentu odvolania. Rovnako sa nedotkne ani ďalšieho spracovania týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. na splnenie zákonných povinností (pozri odsek „Právne základy spracovania“).

c. P R Á V O  N A  P O D A N I E  N Á M I E T K Y 

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracovanie údajov na základe zohľadnenia záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopný preukázať existenciu bezpodmienečne oprávnených dôvodov na to, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d. Žiadame vás, aby ste svoje nároky alebo deklarácie zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu:

info.dtbsk@daimlertruck.com

e. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné normy, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (čl. 77 GDPR).

10. Informačný bulletin 

Keď si objednáte informačný bulletin ponúkaný na našej webovej stránke, použijeme údaje uvedené pri prihlasovaní sa na odber informačného bulletinu, ak nebudete súhlasiť so širším použitím týchto údajov, len na jeho zasielanie. Objednanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odhlásenia dostupného v informačnom bulletine.

11. Služba na centrálny prístup koncernu Daimler Truck AG 

Pomocou centrálnej prístupovej služby spoločnosti Daimler Truck AG sa môžete prihlásiť na všetkých internetových stránkach a vo všetkých aplikáciách koncernu Daimler Truck a jeho značiek, ktoré sú prepojené s touto službou. Príslušné platné podmienky používania obsahujú špeciálne pravidlá ochrany údajov. Tieto podmienky používania si môžete pozrieť na príslušných prihlasovacích stránkach prepojených internetových stránok a aplikácií.

12. Prenos údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

a. Pri používaní poskytovateľov služieb (pozri článok 4. d.), Nástroje analýzy (pozri článok 5) a technológie opätovného zacielenia, osobné údaje sa môžu poskytovať príjemcom v krajinách mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“), Ostrovy, Lichtenštajnsko a Nórsko (= Európsky hospodársky priestor) sa tam prevádzajú a spracúvajú, najmä USA, India.

b. V týchto krajinách z hľadiska EÚ existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Primeranosť“), ktorá je v súlade s normami EÚ: Andorra, Argentína, Kanada (obmedzené), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švajčiarsko, Uruguaj. Súhlasíme s prijímateľmi v iných krajinách, pokiaľ ide o používanie štandardných zmluvných doložiek EÚ, záväzných podnikových predpisov alebo EÚ-USA. alebo Swiss-U.S. Ochrana osobných údajov poskytuje primeranú úroveň ochrany v súlade s právnymi požiadavkami. Informácie o tom Vám radi poskytneme v časti 9.d. kontaktné informácie.

13. Súbory cookie

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich upozorneniach na súbory cookie.

Upozornenia na súbory cookie

--
Stav: 2023