Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. („My“)
so sídlom Tuhovská 5, 831 07, Bratislava, IČO 35 780 754, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21018/B

dialog.sk@daimler.com

Zodpovedná osoba: Ing. Peter Kadlec
dialog.sk@mercedes-benz.sk
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o
Tuhovská 5
Bratislava 831 07
Slovenská Republika

1. Ochrana údajov

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V týchto informáciách o ochrane údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch spočíva takéto konanie a aké práva a nároky pre vás v tejto súvislosti vyplývajú. Okrem toho odkazujeme na smernicu spoločnosti Daimler o ochrane údajov:

Smernica spoločnosti Daimler o ochrane údajov

Naše informácie o ochrane údajov pri používaní našich internetových stránok, smernica spoločnosti Daimler AG o ochrane údajov a informácie o ochrane údajov pre zákazníkov spoločnosti EvoBus GmbH neplatia pre vaše aktivity na internetových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať pomocou odkazov uverejnených na našich internetových stránkach. O ich pravidlách ochrany údajov sa informujte na internetových stránkach týchto poskytovateľov.

2. Získavanie a spracovávanie vašich osobných údajov

a. Pri vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie internetovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na internetovej stránke, vami hľadané výrazy, frekvencia vašich návštev jednotlivých internetových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, internetová stránka, z ktorej ste sa dostali na naše internetové stránky a internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich internetových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich internetových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše internetové stránky. Okrem toho z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu a zisťovanie útokov na naše internetové stránky alebo pokusov o podvody, ukladáme po dobu siedmich dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.

b. Iné osobné údaje ukladáme len vtedy, ak nám ich poskytnete napríklad v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo pre účely realizácie zmluvy. Aj pre tieto prípady platí, že ukladanie vykonávame len vtedy, keď je to prípustné na základe vami udeleného súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie k tejto téme nájdete v nižšie uvedenom odseku „Právne základy spracovávania“).

c. Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať vaše osobné údaje. Je však možné, že určité funkcie našich internetových stránok sú viazané na poskytovanie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, tak dané funkcie nemusia byť k dispozícii resp. môžu byť k dispozícii len v obmedzenej miere.

3. Účely použitia

a. Osobné údaje získavané počas návštevy našich internetových stránok používame na čo najkomfortnejšie prevádzkovanie našich internetových stránok a na ochranu našich informačných systémov pred útokmi a inými protiprávnymi konaniami.

b. Ak nám napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo pre účely realizácie zmluvy poskytnete ďalšie osobné údaje, tak ich použijeme na uvedené účely, na účely spravovania zákazníkov a - ak je to potrebné - na realizáciu a vyúčtovanie prípadných obchodných procesov, pričom bude vždy zohľadnený rozsah, ktorý je pre takéto účely potrebný.

4. Prenos osobných údajov tretím stranám; zásuvné moduly sociálnych sietí

a. Naše internetové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takéto ponuky, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich internetových stránkach).

b. Keď na našich internetových stránkach používame zásuvné moduly sociálnych sietí, akými sú Facebook, Twitter a Google+, integrujeme ich nasledujúcim spôsobom:

Pri vašej návšteve našich internetových stránok sú zásuvné moduly sociálnych sietí deaktivované, t.j. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, tak kliknite na príslušný zásuvný modul sociálnej siete, čím dôjde k nadviazaniu spojenia so serverom príslušnej siete.

Pokiaľ máte v danej sieti používateľský účet a v momente aktivácie zásuvného modulu sociálnej siete ste prihlásený do svojho účtu, tak sieť dokáže priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu používateľskému účtu. Ak si neželáte takéto priradenie, tak pred aktiváciou zásuvného modulu sociálnej siete sa odhláste zo siete. Návštevu iných internetových stránok spoločnosti Daimler nemôže sociálna sieť priradiť skôr, ako aktivujete príslušný zásuvný modul sociálnej siete, ktorý sa na nej nachádza.

Po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete prenesie sieť takto sprístupnené obsahy priamo do vášho prehliadača, ktorý ich začlení do našich internetových stránok. V tejto situácii môže dôjsť aj k prenosom údajov, ktoré iniciuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete.

Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až do jeho deaktivácie alebo vymazania vašich súborov cookie.

Informácie o súboroch cookie

c. Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom nachádzajúcim sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie ("EÚ") nezaručujú príslušnú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovávaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktiváciou zásuvného modulu sociálnej siete a následným spustením prenosu vašich údajov.

5. Šifrovanie

V rámci návštevy našej internetovej stránky používame rozšírenú metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s príslušným najvyšším stupňom šifrovania, ktorý váš prehliadač podporuje. Spravidla ide o 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, tak namiesto neho používame 128-bitovú technológiu v3. Ak je jednotlivá stránka v rámci našich internetových stránok prenášaná v zašifrovanej podobe, tak v riadku adresy vášho prehliadača sa zobrazuje symbol zatvoreného kľúča resp. zámku.

Okrem toho využívame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje ochránili pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením a pred bezpodmienečným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú spolu s technologickým vývojom.

6. Vyhodnocovanie údajov o používaní

Na identifikáciu preferencií návštevníkov a mimoriadne obľúbených oblastí našej internetovej ponuky používame Piwik. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť vašim potrebám a zlepšiť tak pre vás našu ponuku.

Ak nechcete, aby spoločnosť Daimler zhromažďovala a analyzovala informácie o vašej návšteve, môžete to kedykoľvek pre budúcnosť odmietnuť (opt-out). Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači nastaví opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Dbajte na to, že opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Ak súbory cookie vymažete alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out zvoliť nanovo.

Pre nastavenie súboru opt-out cookie kliknite sem.

7. Bezpečnosť

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje, ktoré u nás spravujeme, ochránili pred manipuláciami, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Neustále zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technologickým vývojom.

8. Právne základy spracovávania

a. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ pre spracovávanie (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov pre účely prípravy alebo plnenia zmluvy s vami je čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

c. Ak je spracovávanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), tak nás k tomu oprávňuje čl. 6 ods. 1 písm. c všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

d. Osobné údaje okrem toho podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracovávame aj pre účely hájenia našich oprávnených záujmov resp. záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, ale aj predaj vlastných alebo cudzích produktov a služieb a zákonom vyžadovaná dokumentácia obchodných kontaktov.

9. Vymazanie vašich osobných údajov

Keď sa prihlásite k odberu newslettera ponúkaného na našej internetovej stránke a nevyjadríte súhlas s používaním údajov na ďalšie účely, tak údaje uvedené pri prihlásení sa k odberu newslettera budú použité len pre účely zasielania newslettera. Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom možnosti odhlásenia sa, ktorá je uvedená v newsletteri.

10. Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovávaním údajov máte právo na prístup k údajom (čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), opravu (čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), vymazanie údajov (čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), obmedzenie spracovávania (čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a presnosť údajov (čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

b. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, tak máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracovávania vašich osobných údajov až do momentu odvolania súhlasu. Rovnako tak nemá žiadny vplyv ani na ďalšie spracovávanie týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. z dôvodu plnenia zákonných povinností (pozrite si odsek „Právne základy spracovávania“).

c. PRÁVO NA PODANIE NÁMIETKY

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6 ods. 1 f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracovávanie údajov na základe zohľadnenia záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracovávať ďalej len vtedy, ak budeme schopní preukázať existenciu bezpodmienečne oprávnených dôvodov pre takéto spracovávanie, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak bude spracovávanie slúžiť na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d. Žiadame vás, aby ste vaše nároky alebo prehlásenia podľa možnosti zasielali na nasledujúcu kontaktnú adresu: data.protection@daimler.com

e. Ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje zákonné normy, tak máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

11. Súbory cookie

Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich informáciách o súboroch cookie.

Informácie o súboroch cookie

 

Stav: máj 2018