ผู้ให้บริการ

Daimler Buses GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

หมายเลขโทรศัพท์: +49 731-181-0
อีเมล: info.buses@daimlertruck.com

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน:
Till Oberwörder (chair), Michael Klein, Peter Rödder, Mirko Sgodda, Lutz Wittig

Commercial Register at Stuttgart District Court, No. HRB 17316
VAT ID No.: DE 147 032 272

บริษัทอื่นลงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้:
บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120
ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2 059 5000
อีเมล: customerrelations.dcvt@daimlertruck.com

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ราล์ฟ เครเมอร์ Ralf Kraemer

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559130973