ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ Daimler Buses GmbH เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท Daimler Buses แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอ และการจัดวางเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้มิอาจทำ แสดงซ้ำ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือโอนไปใช้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์อื่นๆ (รวมเรียกว่า "การเสนอผ่านช่องทางดิจิทัล")ได้ บางการให้บริการบนระบบดิจิทัลของ Daimler Buses อาจจะปรากฏรูปภาพซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างภาพประกอบและรูปภาพที่อยู่ในการเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลนี้ได้ถูกจัดเตรียมสำหรับการใช้งานทั่วไปในการเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลของ Daimler Buses ในหลายประเทศทั่วโลก ฉะนั้นข้อมูลบางอย่างและ/หรืออุปกรณ์บางชนิดที่ไม่มีในบางประเทศ หรือไม่เป็นที่ต้องการในตลาดประเทศอื่น หรืออยู่ภายใต้การควบคุมในบางประเทศ จะมีข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปตามประเทศนั้นๆ 

หากท่านสนใจในรถรุ่นใด สี อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์และไม่แน่ใจว่าจะมีขายในประเทศของท่านหรือไม่ ท่านควรติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท Daimler Buses และ/หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศนั้น ๆ

ราคา

ราคารถที่แสดงอยู่เป็นราคาขายปลีก และเป็นราคาในขณะนั้น จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น เครื่องหมายทุกเครื่องหมายที่ปรากฏในการเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลของ Daimler Buses เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เดมเลอร์ เอจี ซึ่งรวมไปถึงชื่อยี่ห้อ ป้ายชื่อรุ่นต่างๆ และเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ ในองค์กร

การไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ

เราได้ตระหนักถึงการพัฒนาเว็บไซต์ที่รวบรวมเอาความคิดริเริ่มต่างๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งเราหวังว่าท่านคงเห็นถึงความพยายามในความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เช่นเดียวกับเรา อย่างไรก็ตามท่านจะต้องรับทราบด้วยว่า Daimler Truck และ Daimler Buses มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมไปถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ฉะนั้นจึงขอแจ้งเตือนมายังท่านว่าไม่ว่าจะการนำเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลนี้ หรือข้อความรูปแบบต่างๆ ที่อยู่บนช่องทางนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Daimler Truck และ Daimler Buses จึงไม่อนุญาตให้นำไปให้ผู้ใด หรือถูกนำไปเพื่อให้ใบอนุญาตแก่บุคคลใด

ไม่มีการรับประกันหรือการแสดงข้อเท็จจริง

ข้อมูลในการเสนอผ่านชองทางดิจิทัลนี้จัดทำโดย Daimler Buses "ตามที่เป็นอยู่" และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ไว้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ หรือการไม่ละเมิด แม้ว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้จะเชื่อว่าถูกต้อง แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องได้

การเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลของเรามีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Daimler Buses ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น ทั้งนี้ Daimler Buses ได้ให้ลิงค์เชื่อมต่อเหล่านี้แก่ท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Daimler Buses ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทออนไลน์

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์(เรียกว่า “แพลตฟอร์ม ODR”) แพลตฟอร์ม ODR นี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการแก้ปัญหาข้อพิพาทนอกศาลที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายออนไลน์ ท่านสามารถไปที่แพลตฟอร์ม ODR ได้ตามลิงค์:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

ข้อมูลตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติระงับข้อพิพาทผู้บริโภค (VSBG)

เราจะไม่เข้าร่วมในการดำเนินการระงับข้อพิพาทผ่านคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค ตามกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทคดีผู้บริโภคของเยอรมัน (VSBG) และไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

ลำดับความสำคัญ

ให้เงื่อนไขการใช้งานสำหรับการเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลมีความสำคัญเหนือหมายเหตุทางกฎหมายนี้

  และเมอร์เซเดส-เบนซ์เป็นเครื่องหมายการค้าของเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุ๊ป เอจี