Den ansvarige som avses i Allmänna dataskyddsförordningen är:

Mercedes-Benz Sverige AB
Box 50531
202 50 Malmö
Sverige
dataskydd@daimler.com

1. Skydd av personuppgifter

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, i vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers dataskyddsdirektiv.

Daimlers dataskyddsdirektiv

Informationen om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbplats och sekretesspolicyn för Daimler AG och EvoBus GmbH gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

2. Insamling och behandling av personuppgifter

a. När du besöker våra webbplatser sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbplats eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbplatsen, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbplatserna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbplats du använde för att hitta fram till oss och den webbplats som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbplats eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbplats. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbplatser.

b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller gällande lag (se avsnittet ”Rättslig grund för behandlingen” nedan för mer information).

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbplatser endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

3. Syften

a. Personuppgifter som samlats in när du besöker våra webbplatser används för att förenkla användningen för dig och skydda våra IT-system mot angrepp och andra brottsliga handlingar.

b. Om du har lämnat annan personlig information, t.ex. i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en enkät, en tävling eller ett avtal, använder vi den här information för de angivna syftena, för kundhantering och, om det krävs, för att hantera och debitera eventuella affärstransaktioner i nödvändig omfattning.

4. Vidarebefordra personuppgifter till tredje part; social plug-ins

a. Våra webbplatser kan även innehålla erbjudanden från tredje parter. När du klickar på ett sådant erbjudande vidarebefordrar vi nödvändig information till respektive leverantör (t.ex. att du hittat erbjudandet hos oss och eventuellt ytterligare information som du redan angett på våra webbplatser).

b. Om så kallade ”Social plug-ins” från sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+ används på våra webbplatser installeras de enligt följande:

När du besöker våra webbplatser är social plug-ins avaktiverade, dvs. ingen information vidarebefordras till dessa nätverksleverantörer. Om du vill använda ett nätverk klickar du på social plug-in för att ansluta direkt till nätverksservern.

Om du har ett användarkonto hos nätverket och är inloggad när du aktiverar social plug-in kan nätverket registrera att du besökt våra webbplatser. Om du vill förhindra detta måste du logga ut från nätverket innan du aktiverar social plug-in. Ett socialt nätverk kan inte koppla dina besök på andra Daimler-webbplatser om du inte har aktiverat en social plug-in även där.

När du aktiverar en social plug-in överför nätverket innehållet direkt till din webbläsare som du använder för våra webbplatser. I detta fall kan även data överföras. Detta initieras och styrs av det sociala nätverket. För anslutningen till ett socialt nätverk, dataöverföringen mellan nätverket och ditt system samt för dina interaktioner på den här plattformen gäller uteslutande nätverkets personuppgiftsbestämmelser. 

Social plug-in förblir aktiv tills den avaktiveras eller dina cookies raderas. 

Information om cookies

c. När du klickar på en länk till ett erbjudande eller aktiverar en social plug-in kan det hända att personuppgifter överförs till leverantörer utanför EU som ur EU-perspektiv inte uppfyller EU-standarder för hantering av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en social plug-in och därmed överför dina uppgifter.

5. Kryptering

Under besöket på webbplatsen använder vi ett utökat SSL-förfarande (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I regel rör det sig om en 256-bitarskryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitarskryptering, använder vi i stället en 128-bitars v3-teknik. I det fall en enskild sida på vår webbplats överförs krypterat visas ett hänglås upptill i webbläsarens adressfält.

Vi använder oss även av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfällig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

6. Analys av användarinformation

För att kunna identifiera besökarens preferenser och särskilt populära områden i vårt Internetutbud, använder vi Piwik. På så vis kan vi anpassa innehållet på våra webbplatser till dina behov och därigenom förbättra vårt utbud för dig.

Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar data om ditt besök, kan du när som helst välja att förhindra detta inför framtida besök (opt-out). Den tekniska implementeringen av detta innebär att en opt-out cookie sparas i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd att hantera din invändning. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl bara kan användas för den webbläsare, utifrån vilken den sparades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan terminalenhet, måste du gå igenom opt-out-proceduren igen.

Klicka här för att spara en opt-out-cookie. 

7. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

8. Rättslig grund för behandlingen

a. Om du godkänt hanteringen av dina personuppgifter är detta den rättsliga grunden för behandlingen (art. 6 avsnitt 1 punkt a GDPR).

b. För behandling av personuppgifter i syfte att upprätta eller uppfylla ett avtal med dig gäller 6 avsnitt 1 punkt b GDPR. 

c. Om behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla lagliga krav (t.ex. spara information) gäller art. 6 avsnitt 1 punkt c GDPR.

d. Dessutom behandlar vi personuppgifter för våra berättigade intressen samt berättigade intressen från tredje part enligt art. 6 avsnitt 1 punkt f GDPR.Sådana berättigade intressen är bland annat funktionen hos våra IT-system men även marknadsföring av egna och andras produkter och tjänster samt dokumentation av affärskontakter. 

9. Radering av dina personuppgifter

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via den möjlighet till avanmälan som finns i nyhetsbrevet.

10. Berörda personers rättigheter

a. Som berörd person av datahantering har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering (art. 17 GDPR), begränsning av behandling (art. 18 GDPR) samt dataportabilitet (art. 20 GDPR).

b. Om du har godkänt att vi får behandla dina personuppgifter kan du när som helst ta tillbaka detta godkännande. Rätten att behandla dina personuppgifter tills det att du tar tillbaka ditt godkännande påverkas inte. Även rätten att behandla dina personuppgifter av andra rättsliga skäl, t.ex. rättsliga skyldigheter (se avsnittet ”Rättslig grund för behandlingen”).

c. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas av skäl som beror på din särskilda situation enligt art. 6 avsnitt 1 e) GDPR (datahantering i allmänt intresse) eller art. 6 avsnitt 1 f) GDPR (för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen). Om du invänder fortsätter vi bara att behandla dina personuppgifter om vi kan bevisa att vi har giltiga orsaker till det som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller vi måste behandla dessa av rättsliga skäl.

d. Skicka din begäran eller förklaring till följande adress: data.protection@daimler.com

e. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lag har du rätt att anmäla detta hos en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR). 

11. Cookies

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i våra anvisningar om cookies.

Information om cookies

 

Per den: Maj 2018