Bus Rapid Transit (BRT)
Konsultation & köp

Bus Rapid Transit (BRT)

Det flexibla trafikkonceptet.

Bus Rapid Transit är ett högkvalitativt busstrafiksystem som erbjuder ett snabbt, bekvämt och kostnadseffektivt sätt att ta sig runt i städer. Detta uppnår BRT med hjälp av egna körfält, hög hastighet och turtäthet samt fokus på marknadsföring och kundservice.*

Bus Rapid Transit har sedan det första systemet infördes år 1974 i den brasilianska staden Curitiba utvecklats till en världsspridd framgångshistoria. För BRT finns det ingen standardlösning. En av systemets viktiga framgångsfaktorer är istället den flexibla anpassningen till de specifika förutsättningarna i varje enskild stad. BRT-system används idag på alla kontinenter och i de mest olikartade städerna – från megastäder som Istanbul, Rio de Janeiro och Mexiko City till mindre europeiska städer som Strasbourg och Nantes i Frankrike.

Vi på Mercedes-Benz är övertygade av fördelarna som det attraktiva och kostnadseffektiva trafiksystem BRT innebär för städer i hela världen. Vi vill berätta vidare denna framgångshistoria och fördelarna med existerande BRT-system för att öka kännedomen om BRT som ett särskilt ekonomiskt transportmedel.

Tillsammans med olika partner och i nära samarbete med alla delaktiga städer bidrar vårt BRT-expertteam till utvecklingen och planeringen av dessa städers BRT-system.

Med vår breda produktportfolio, vår erfarenhet inom underhåll och After-Sales samt våra skräddarsydda villkor för fordonsfinansiering uppfyller vårt förfarande våra kunders önskemål.

Mercedes-Benz arbetar utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller Bus Rapid Transit (BRT). Tack vare våra många års erfarenhet av BRT känner vi till framgångsfaktorerna och riskerna med systemet. Vi erbjuder ett komplett paket som består av både fordon, konsultations- och finansieringstjänster för BRT-projekt för att framgångsrikt kunna införa BRT-system.

Det är mycket komplicerat att införa ett BRT-system eftersom systemets utformning beror på passagerarnas och operatörernas behov. Externa faktorer såsom lokal lagstiftning och miljö- och energibestämmelser har också inverkan på systemet.

Urban mobilitet.

Urban mobilitet.

Vi vet att kraven på urban mobilitet kan skilja sig åt i olika städer. Vi vet också att lokala myndigheter och stadsplanerare känner till sin stad och den rådande trafiksituationen bäst. Hos Mercedes-Benz samlar vi best-practice-exempel från BRT-projekt i hela världen och undersöker dessa utifrån deras framgångsfaktorer och potentiella risker. Tack vare våra många års erfarenhet vet vi hur städer har lyckats införa framgångsrika BRT-system och eliminera potentiella hinder. Vi kan erbjuda värdefulla uppslag och hjälper dig att hitta den optimala utformningen för ditt system.

BRT-expertteamet.

BRT-expertteamet.

Vi har ett särskilt BRT-expertteam med specialister som arbetar med trafik- och stadsplanering över hela världen. Som din partner för skräddarsydda BRT-lösningar erbjuder vi dig hjälp med alla områden inom utveckling och planering – från analys och utveckling till implementering. Vi erbjuder ett kompetent stöd för dina behov, frågor och idéer under hela processen.

Sedan 2008 bor mer än hälften av jordens befolkning i städer. FN uppskattar att denna andel kommer att stiga till 70 procent år 2050 – vid en växande världsbefolkning. Människors mobilitetsbehov ökar – även i blomstrande metropolregioner. Denna utmaning går inte längre att lösa med individuella transportmedel. En utväg ut ur trafikkollapsen är BRT. 

Korta resetider.

Egna körfält, företräde i korsningar och korta uppehåll vid hållplatser ger korta restider.

Lägre kostnader jämfört med andra transportmedel med jämförbar kapacitet.

Infrastrukturkostnaderna för BRT-system är lägre än kostnaderna för jämförbara spårbundna transportmedel som ofta kräver dyra tunnel- eller upphöjda järnvägsstrukturer. Dessutom drar BRT-system nytta av låga driftkostnader, särskilt om det finns tillgång till underhållsstrukturer och erfaren arbetskraft från befintliga, konventionella bussystem.

Snabb implementering.

BRT-system behöver en detaljerad plan för att hitta den optimala lösningen som passar de lokala förutsättningarna. Erfarenheter från projekt över hela världen visar dock att det krävs betydligt mindre tid att planera och realisera BRT-system än för jämförbara spårbundna trafiksystem.

Flexibel i utformning och drift.

Trafiksystem med bussar drar nytta av systemets höga flexibilitet vad gäller utformning av infrastruktur och drift. Bussarnas flexibilitet som transportmedel möjliggör driftprogram där linjer i BRT-infrastrukturen övergår i den vanliga stadstrafiken. Byggnation av egna infrastrukturer är bara nödvändig på platser där fördelar kan arbetas fram och inte längs hela sträckan.

Bättre miljövärden tack vare hög effektivitet.

Förutom minskade lokala utsläpp genom BRT måste även globala utsläpp beaktas vid bedömningen av ett transportmedels miljövänlighet. De separerade körfälten och fordonens företräde ger en jämnare körning med färre stopp och lägre bränsleförbrukning. Tack vare BRT-bussarnas höga kapacitet är dessutom CO₂-utsläppet per person mycket lågt. Det attraktiva erbjudandet om BRT-system som komplement till mobilitet inom städer bidrar till en trafikomställning till förmån för kollektivtrafiken. I BRT-system används moderna, miljövänliga fordon som uppfyller de senaste avgasnormerna. I tillväxtmarknader övertar BRT-system ofta ledarrollen när det gäller nya, miljövänliga framdrivningstekniker och nya avgasnormer.

  • Korta resetider
  • Lägre kostnader
  • Snabb implementering
  • Flexibel
  • Bättre miljövärden

Ett framgångsrikt BRT-system består av välplanerade enskilda komponenter som är perfekt anpassade till varandra. Endast med en enhetlig planeringsstrategi som beaktar alla relevanta aspekter kan ett BRT-system utveckla sina fördelar fullt ut.

Separata körfält.

Separata körfält.

Den mest påfallande komponenten i ett BRT-system är de exklusiva bussfälten. Systemet är …

Separata körfält.

Den mest påfallande komponenten i ett BRT-system är de exklusiva bussfälten. Systemet är oberoende av den övriga trafiken, vilket ger höga reshastigheter och hög driftsäkerhet – till passagerarnas förmån.

Förtursväxling.

Förtursväxling.

Ett viktigt element för att uppnå en hög reshastighet är moderna ”ITS” …

Förtursväxling.

Ett viktigt element för att uppnå en hög reshastighet är moderna ”ITS” (Intelligent Transport Systems). Bussarna får därmed förtur vid trafiksignaler och kan köra genom korsningar utan att förlora tid.

Fri åtkomst.

Fri åtkomst.

BRT-hållplatser erbjuder instigning i samma nivå som fordonet, möjliggör snabb på- och …

Fri åtkomst.

BRT-hållplatser erbjuder instigning i samma nivå som fordonet, möjliggör snabb på- och avstigning och enkel åtkomst för passagerare med nedsatt rörlighet. I Europa, Nordamerika och de flesta asiatiska städer är hållplatserna utformade för låggolvsbussar. Med särskilda trottoarkanter kan bussförarna köra fram precis intill hållplatsen.

Majoriteten av BRT-systemen i Latinamerika satsar på hållplatser med upphöjda plattformar som möjliggör instigning i särskilt underhållsvänliga höggolvsfordon med hög kapacitet.

Biljettförköp.

Biljettförköp.

I BRT-system köper man biljetter vid hållplatsen och inte av föraren. Detta medför kortare …

Biljettförköp.

I BRT-system köper man biljetter vid hållplatsen och inte av föraren. Detta medför kortare uppehåll vid hållplatserna och attraktiva restider. BRT-system är flexibla när det gäller val av biljettsystem och biljettkontrollsmetod. Det möjliggör både öppna och slutna biljettsystem.

Intermodal förbindelse.

Intermodal förbindelse.

BRT-linjer är en del av kollektivtrafiknätet med olika transportsätt som i regel är optimalt …

Intermodal förbindelse.

BRT-linjer är en del av kollektivtrafiknätet med olika transportsätt som i regel är optimalt anknutna till varandra.

De latinamerikanska BRT-systemen består ofta av huvudlinjer som trafikeras frekvent med ledbussar samt matarlinjer från förorterna som kör till särskilda omstigningsterminaler.

I europeiska och nordamerikanska system används förutom optimala förbindelser till annan kollektivtrafik ofta även parkeringssystemen P+R (Park and Ride) eller B+R (Bike and Ride) och cykeluthyrningssystem nära hållplatser.

BRT-fordon.

BRT-fordon.

Bussarna som används i BRT-system är anpassade efter det aktuella systemets förutsättningar …

BRT-fordon.

Bussarna som används i BRT-system är anpassade efter det aktuella systemets förutsättningar. Dessa anpassningar gäller framdrivningsteknik, bussarnas storlek och golvnivå och deras utformning.

De flesta systemen drivs av dieselbussar. Systemets flexibilitet gör det dock möjligt att använda olika framdrivningstekniker. Ledbussar har visat sig vara det bästa alternativet BRT-system över hela världen. Extra långa bussar har dessutom en högre kapacitet.

Det första BRT-systemet kom till på 70-talet i Latinamerika där den snabba befolkningstillväxten i städerna orsakade stora trafikproblem. Den enorma efterfrågan på bättre trafiklösningar och den ekonomiska situationen i städerna krävde en innovativ lösning. Därmed utvecklades ett nytt kostnadseffektivt trafiksystem som ökade mobiliteten för alla befolkningsgrupper och som har erkänts i hela världen. Framgångarna med BRT har bidragit till att systemet har spridits över hela världen. Idag används över 180 fordonssystem i hela världen och många fler befinner sig i bygg- eller planeringsstadiet. Bussar från Mercedes-Benz används med framgång i BRT-system över hela världen, från extra långa ledbussar till minibussar på matarlinjer. Tillsammans med vår erfarenhet inom underhåll och tillhandahållande av reservdelar samt skräddarsydda finansieringslösningar bidrar Mercedes-Benz-bussar till BRT:s framgångar.

*Källa: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Planning Guide, 3rd edition, New York