Bus Rapid Transit (BRT)
Poradenstvo a kúpa

Bus Rapid Transit (BRT)

Flexibilný koncept prepravy.

Bus Rapid Transit je kvalitný systém autobusovej prepravy, ktorý ponúka pohodlnú a nákladovo efektívnu mobilitu v meste. BRT to zabezpečuje vďaka oddeleným jazdným pruhom, rýchlou a frekventovanou prevádzkou, ako aj zameraním sa na marketing a služby zákazníkom.*

Odkedy bol v roku 1974 v brazílskom meste Curitiba uvedený do prevádzky prvý systém, Bus Rapid Transit sa stal celosvetovým úspechom. Pre BRT neexistuje žiadne štandardné riešenie. Jedným z ústredných faktorov úspechu systému je oveľa viac flexibilné prispôsobovanie k špeciálnym podmienkam jednotlivých miest. V súčasnosti sa systémy BRT prevádzkujú na všetkých kontinentoch a v najrôznejších mestách – od megamiest ako Istanbul, Rio de Janeiro a Mexico City až po menšie európske mestá ako Štrasburg a Nantes v Francúzku.

U spoločnosti Mercedes-Benz sme presvedčený o výhodách, ktoré pre mestá na celom svete ponúka BRT ako atraktívny a nákladovo efektívny prepraný systém. Radi by sme pokračovali v predstavovaní úspechu a výhod existujúcich systémov BRT, aby sme šírili dobré meno BRT, ako zvlášť hospodárneho dopravného prostriedku.

Pri vývoji a plánovaní systémov BRT spolupracuje náš tím expertov pre BRT s rôznymi partnermi a užšie so všetkými zúčastnenými mestami.

Náš integrovaný prístup spĺňa očakávania našich klientov prostredníctvom nášho širokého portfólia produktov, našich skúseností v oblasti údržby a popredajných služieb, ako aj našich podmienok financovania vozidiel šitých na mieru.

V oblasti Bus Rapid Transit (BRT) má spoločnosť Mercedes-Benz komplexný prístup. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s BRT poznáme faktory úspechu a riziká systému. Ponúkame ucelený balík, ktorý pozostáva z vozidiel, ako aj z poradenských služieb a možností financovania projektov BRT, čo prispieva k úspešnému zavedeniu systémov BRT.

Zavedenie systému BRT je veľmi komplexné, pretože pri vytvorení systému sa musia zohľadniť požiadavky pasažierov aj prevádzkovateľov. Rámcové podmienky tvoria externé faktory ako miestna legislatíva, predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a energetické podmienky.

Mobilita v meste.

Mobilita v meste.

Vieme, že požiadavky na mobilitu sú v každom meste iné. Vieme, že svoje mesto a dopravnú situáciu poznajú najlepšie miestne úrady a plánovači miest. V spoločnosti Mercedes-Benz zbierame príklady najlepšej praxe z projektov BRT na celom svete a tieto skúmame z hľadiska faktorov úspešnosti a potenciálnych rizík. Na základe dlhoročných skúseností vieme, ako jednotlivé mestá zaviedli úspešné systémy BRT a eliminovali potenciálne problémy. Poskytneme Vám cenné rady a pomoc pri optimálnom vytváraní systému.

Tím expertov pre BRT.

Tím expertov pre BRT.

V našom špeciálnom tíme expertov pre BRT pracujú špecialisti z celého sveta, ktorí sú odborníkmi v oblasti plánovania dopravy a miest. Ako Váš partner v oblasti riešení BRT šitých na mieru Vám poskytujeme podporu vo všetkých oblastiach vývoja a plánovania – od analýzy a vývoja až po implementáciu. V priebehu celého procesu zabezpečujeme odborné poradenstvo ohľadom vašich potrieb, otázok a nápadov.

Od roku 2008 žije v mestách viac ako polovica obyvateľov zeme. OSN očakáva, že v roku 2050 dosiahne tento podiel 70 percent – pri rastúcom počte obyvateľov zeme. Požiadavka ľudí na mobilitu narastá – aj v rozvojových metropolitných oblastiach. Individuálna doprava už nedokáže vyriešiť túto dopravnú výzvu. Východiskom z dopravného kolapsu je BRT.

Krátke cestovné časy.

Vlastné jazdné pruhy, prednosť na križovatkách a krátke časy zdržania na zastávkach umožňujú dosiahnutie atraktívnych cestovných časov.

Nákladovo výhodné riešenie oproti iným dopravným prostriedkom s porovnateľnou kapacitou.

Náklady na infraštruktúru pre systémy BRT sú nižšie ako náklady na porovnateľné dopravné prostriedky so vyhradeným pruhom, ktoré si často vyžadujú nákladovo náročné tunely a nadzemné štruktúry. Systémy BRT navyše profitujú z nízkych prevádzkových nákladov, hlavne v prípade, ak existujúce, bežné autobusové systémy dokážu zabezpečiť údržbársku infraštruktúru a skúsenú pracovnú silu.

Rýchla implementácia.

Systémy BRT si vyžadujú podrobné plánovanie, aby sa našlo vhodné riešenie v rámci konkrétnych miestnych podmienok. Skúsenosti z projektov na celom svete však dokazujú, že plánovanie a realizácia systémov BRT si vyžaduje podstatne menej času, než plánovanie porovnateľných dopravných systémov s vyhradeným pruhom.

Flexibilné vytvorenie a prevádzka.

Výhodou dopravných systémov založených na autobusoch je vysoká miera flexibility systému vo vzťahu k vytvoreniu infraštruktúry a prevádzke. Flexibilita autobusov ako dopravných prostriedkov umožňuje aplikáciu takých prevádzkových programov, pri ktorých trasy infraštruktúry BRT prechádzajú do bežnej cestnej premávky. Výstavba vlastnej infraštruktúry je potrebná len na miestach, na ktorých to môže znamenať výhody a nie povinne na celej trase.

Zlepšený profil životného prostredia vďaka vysokej efektívnosti.

Pri vyhodnotení šetrnosti daného dopravného prostriedku voči životnému prostrediu sa okrem zníženia miestnych emisií musia brať do úvahy aj globálne emisie. Oddelené jazdné pruhy a prednosť vozidiel vedie k vyváženej doprave s menším počtom zastávok a s nižšou spotrebou paliva. Navyše vďaka vysokému stupňu vyťaženosti autobusov BRT je emisia CO₂ v prepočte na jednu osobu veľmi nízka. Atraktívna ponuka systémov BRT ako doplnku mobility v mestách prispieva k presunutiu ťažiska dopravy smerom k verejnej doprave. V systémoch BRT sú používané moderné, ekologické vozidlá, ktoré spĺňajú najnovšie emisné normy. Na rozvíjajúcich sa trhoch systémy BRT často preberajú úlohu pionierov vo vzťahu k novým, ekologickým technológiám pohonu a k novým emisným normám.

  • Krátke cestovné časy
  • Nákladovo výhodné riešenie
  • Rýchla implementácia
  • Flexibilita
  • Zlepšuje životné prostredie

Úspešný systém BRT pozostáva z vhodne naplánovaných dielčích komponentov, ktoré sú navzájom optimálne zosúladené. Výhody systému BRT sa prejavia v plnej miere len pri komplexnom prístupe k plánovaniu, ktorý zohľadní všetky relevantné aspekty.

Vyhradené jazdné pruhy.

Vyhradené jazdné pruhy.

Najzjavnejším prvkom systému BRT sú vyhradené jazdné pruhy. Nezávislosť od ostatných …

Vyhradené jazdné pruhy.

Najzjavnejším prvkom systému BRT sú vyhradené jazdné pruhy. Nezávislosť od ostatných udalostí v premávke zabezpečuje vysokú rýchlosť dopravy a vysoký stupeň spoľahlivosti prevádzky – to všetko pre spokojnosť cestujúcich.

Prednosť v jazde.

Prednosť v jazde.

Jedným z najdôležitejších faktorov dosahovania vysokej rýchlosti cestovania je používanie …

Prednosť v jazde.

Jedným z najdôležitejších faktorov dosahovania vysokej rýchlosti cestovania je používanie moderných „ITS" (Intelligent Transport Systems – inteligentné dopravné systémy). Pri používaní tohto systému sú autobusy uprednostňované pri svetelných signalizačných zariadeniach a cez križovatky tak môžu prechádzať bez straty času.

Bezbariérový prístup.

Bezbariérový prístup.

Zastávky BRT ponúkajú nástup do vozidiel bez potreby používania schodíkov, vďaka čomu …

Bezbariérový prístup.

Zastávky BRT ponúkajú nástup do vozidiel bez potreby používania schodíkov, vďaka čomu umožňujú rýchly nástup a výstup, ako aj jednoduchý prístup pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu. V Európe, Severnej Amerike a vo väčšine ázijských krajín sú zastávky navrhnuté pre použitie nízkopodlažných autobusov. Špeciálne obrubníky umožňujú vodičom autobusov precízny vjazd do zastávok.

Vo väčšine juhoamerických systémov BRT sú vybudované zastávky so zvýšenými nástupišťami, ktoré taktiež umožňujú bezbariérový nástup do mimoriadne jednoducho udržiavateľných vysokopodlažných a veľkokapacitných vozidiel.

Zakúpenie lístkov vopred.

Zakúpenie lístkov vopred.

V systémoch BRT sú cestovné lístky predávané na zastávkach a nie u vodičov. Vďaka tomu …

Zakúpenie lístkov vopred.

V systémoch BRT sú cestovné lístky predávané na zastávkach a nie u vodičov. Vďaka tomu sa vozidlá zdržujú na prestávkach kratšie a dosahujú atraktívne cestovné čas. Systémy BRT sú flexibilné tak pri výbere systému cestovných lístkov, ako aj z hľadiska spôsobu kontroly cestovných lístkov. Môže sa tak používať otvorené, ale aj zatvorené systémy cestovných lístkov.

Kombinované prepojenie.

Kombinované prepojenie.

Linky BRT sú súčasťou siete verejnej osobnej dopravy s rôznymi dopravcami, ktorí …

Kombinované prepojenie.

Linky BRT sú súčasťou siete verejnej osobnej dopravy s rôznymi dopravcami, ktorí sú spravidla navzájom optimálne prepojení.

Latinskoamerické systémy BRT často pozostávajú z hlavných liniek, ktoré sú obsluhované kĺbovými autobusmi s frekventovanou premávkou, a prípojných liniek z predmestí, ktoré štartujú zo špeciálnych prestupových terminálov.

V európskych a severoamerických systémoch sú okrem optimálneho prepojenia s ostatnými verejnými dopravnými prostriedkami v blízkosti zastávok často vytvorené aj parkoviská P+R (Park and Ride) alebo B+R (Bike and Ride) a požičovne bicyklov.

Vozidlá BRT.

Vozidlá BRT.

Autobusy používané v rámci systémov BRT sú upravené podľa špeciálnych požiadaviek …

Vozidlá BRT.

Autobusy používané v rámci systémov BRT sú upravené podľa špeciálnych požiadaviek daného systému. Tieto úpravy sa týkajú technológie pohonu, veľkosti a výšky podlahy, ako aj vzhľadu autobusov.

Väčšina systémov na celom svete sa prevádzkuje dieselovými autobusmi. Flexibilita systému však umožňuje používanie najrozmanitejších technológií pohonu. Pre systémy BRT celom svete sa najviac osvedčili kĺbové autobusy. Extra dlhé autobusy pritom môžu priniesť rozšírenie kapacít.

Prvý systém BRT vznikol v 70-tych rokoch v Latinskej Amerike, kde rýchly nárast počtu obyvateľstva miest viedol k veľkým dopravným problémom. Enormné dopravné požiadavky a finančná situácia miest si vyžadovali inovatívne riešenie. Bol teda vyvinutý nový, nákladovo efektívny dopravný systém, ktorý ponúka mobilitu pre všetky vrstvy obyvateľstva a je svetovo uznávaný. Úspech BRT viedol k rozšíreniu tohto systému na celom svete; celosvetovo sa prevádzkuje vyše 160 dopravných systémov a veľa takýchto projektov je vo fáze výstavby alebo plánovania. Autobusy Mercedes-Benz sú na celom svete úspešne používané v rámci systémoch BRT, od extra dlhých kĺbových autobusov až po minibusy, ktoré zabezpečujú dopravu na prípojných linkách. Spolu s našimi skúsenosťami v oblasti údržby a dodávky náhradných dielov, ako aj s možnosťami financovania šitými na mieru prispievajú autobusy Mercedes-Benz k úspechu systému BRT.

*Zdroj: ITDP (2007), Bus Rapid Transit – Príručka plánovania, 3. vydanie, New York