Kör säkert
Citaro

Kör säkert

Mercedes-Benz har i flera år strävat efter att förverkliga visionen om en olycksfri trafik. Det integrerade säkerhetskonceptet täcker alla faser inom fordonssäkerhet – säkerhet vid körning och i risksituationer, skydd i händelse av olycka och för att minska konsekvenserna av olyckor. Säkerhet finns även integrerat i Citaros stadsbussar som standard.

Karossen utgör bara den ett skydd för passagerarna vid en påkörning från sidan. Vid en kollision minskar det förstärkta frontpartiet konsekvenserna av en olycka och skyddar föraren bättre.

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat Citaro stadsbuss med en mängd olika säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

En koncentrerad förare är den bästa förutsättningen för en säker färd. Just därför har förarplatsen utformats så ergonomiskt som möjligt. I Citaro når föraren bekvämt alla reglage och har en god överblick över alla instrument. Automatväxellådan och backkameran avlastar föraren. Opticool-vindrutan och den separata klimatanläggningen bidrar också till en ökad koncentration för föraren vid höga temperaturer.

En typisk situation:En boll rullar ut på vägen, som följs av lekande barn. En full inbromsning är nödvändig.Genom riktade elektroniska bromsingrepp ser ABS:en till att hjulen inte låser sig.Extra stöd ger dessutom det elektroniska bromssystemet (EBS), som förkortar stoppsträckan avsevärt genom att bromsarna aktiveras snabbare och mer precist.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt. ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.

ASR förhindrar att drivhjulen snurrar på två sätt. Å ena sidan minimerar ASR spinnandet av hjulen genom en väl avvägd bromsning. Å andra sidan regleras motorns vridmoment via den "elektroniska gaspedalen".

Även vid full gas ger motorn inte mer effekt i kritiska situationer än drivhjulen klarar av att överföra – en stor fördel för körsäkerhet och körstabilitet. Vid start övervakas vridmoment och varvtal från hjulen som verkar på drivhjulen. Vridmomentsfördelningen styrs på ett sådant sätt att hjulen förhindras från att spinna. På så sätt säkerställs konsekvent ett optimalt kraftflöde.

ASR hjälper föraren att minimera risken för att drivhjulen snurrar och därmed att fordonets bakre del (bakhjulsdrift) driver ut i sidled vid acceleration. Särskilt för motorer med högt vridmoment ger ASR således ökad komfort och ökad säkerhet vid undanrullning - särskilt på vägar med varierande grepp.

ABS-systemet (låsningsfria bromsar) stöder körstabiliteten vid kritiska inbromsningar och ser till att fordonet förblir styrbart. De bromskrafter som verkar på de enskilda hjulen fördelas av ABS-systemet så att inga hjul blockeras under någon längre tid ens i en panikbromssituation, och bussens styrförmåga till största delen bibehålls.

Bromselektronikens styrenhet registrerar den aktuella hjulhastigheten via polhjulen och hjulgivarna. Vid inbromsning reglerar systemet bromstrycket i de enskilda hjulbromscylindrarna via reglerventilerna. Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Gör det ännu säkrare att svänga: Sideguard Assist varnar föraren för rörliga eller fasta objekt bredvid fordonet - och skyddar på så sätt även andra trafikanter.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka.

Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Med Preventive Brake Assist erbjuder Mercedes-Benz världens första aktiva bromsassistent för stadsbussar. Körhjälpssystemet varnar för kollisioner med såväl rörliga fotgängare som stationära och rörliga objekt, och vid akut kollisionsrisk inleder det automatiskt en bromsmanöver med partiell bromsning.

Varningskaskad och bromsingrepp är speciellt utformade för användning i stadstrafik. Vid en hotande kollision med fotgängare eller med rörliga eller stationära objekt varnar Preventive Brake Assist föraren både akustiskt och visuellt med en röd upplyst triangel med fordonssymbol i den centrala displayen och inleder en partiell inbromsning. Inbromsningen pågår tills föraren ingriper eller bussen stannar.

Grunden för Preventive Brake Assist är en ny generation radarteknik: Radarsystemet skannar kontinuerligt av ett område på upp till 250 meter av körbanan framför bussen och fungerar pålitligt även på natten och vid dåliga väderförhållanden.

Kurvljuset ökar säkerheten avsevärt på grund av förbättrad sikt nattetid vid svängar i korsningar och rondeller och vid manövrering framåt och bakåt.

Funktionen aktiveras automatiskt upp till en hastighet på ca 35 km/h om huvudstrålkastarna är tända, blinkersspaken är aktiverad eller ratten vrids. Då tänds ett av de båda dimljusen för att belysa ett område vid sidan om fordonet som inte belyses av huvudstrålkastarna.

Den intelligenta elektroniken tänder och släcker kurvljuset med dimmerfunktion. På så sätt har ögat möjlighet att anpassa sig till ändrade ljussituationer.

Stabil och smidig. Citaro G går att manövrera säkert även på trånga gator. Fram- och bakvagnen är sammanbunden med en beprövad låggolvslänk med ett unikt ledbromssystem (ATC). Det garanterar hög stabilitet och manövrerbarhet. Till och med i backväxeln kan föraren manövrera bekvämt. Den individuella hjulupphängningen på framaxeln bidrar till detta.

Den gör Citaro G till en av de mest manövrerbara i klassen – med körkomfort nästan som i en turistbuss.

Stabil och smidig. Det unika vikskyddet ATC (Articulation Turntable Controller) för ledbussar som utvecklats av Mercedes-Benz är förträffligt. Denna vridled och dess styrsystem utgör en av fordonets huvudkomponenter.

Effekten: Om den annars vanliga höga grunddämpningen av leden ger kraftig lutning för understyrning i kurvor och ett ökat däckslitage på framaxeln, så löper fordonets led nästan fritt vid normalt stabilt körtillstånd och dämpas enbart genom elementens friktion.

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Däcktrycket registreras både när fordonet står stilla och när det rör sig. Se upp! En plötslig tryckförlust, t.ex. på grund av att ett främmande föremål trängt in i däcket, indikeras inte omedelbart av däcktrycksövervakningssystemet. Skador på däcken som inte leder till akut tryckförlust upptäcks inte heller av övervakningssystemet. Här är och förblir det viktigt att föraren gör en visuell kontroll.

Installerade övervakningskameror kan övervaka det som händer på bussen. Ett videoövervakningssystem kan inte bara förbättra den upplevda säkerheten för bussförare och passagerare, utan kan också spela in bråkmakare som vandaliserar fordonet eller utövar våld.

Data överförs till bildskärmen på förarplatsen. Bussföraren kan bättre uppfatta och utvärdera situationer och händelser som äger rum i passagerarutrymmet och vid behov reagera på fara. Fordonet är utrustat med piktogram så att passagerarna kan se att det är videoövervakat. Med videoövervakning ökar den upplevda subjektiva säkerheten för förare och passagerare, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Videoövervakningssystemet är en extrautrustning.

För mer information om hur videoövervakningen och datalagringen fungerar, kontakta vår bussförsäljningskonsult.

* Extrautrustning