Säker körning
CapaCity & CapaCity L

Säker körning

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat stadsbussen CapaCity med en mängd säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

Alla CapaCity och CapaCity L är som standard utrustade med dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2, Frontguard Assist, vägmärkesassistenten Traffic Sign Assist och däcktryckskontrollsystemet TPM (Tire Pressure Monitoring). Bromsassistenten Preventive Brake Assist 2 (tillval) varnar för stillastående och rörliga hinder – inklusive fotgängare och cyklister – och inleder vid behov en lätt inbromsning för att undvika en olycka. Dessutom kan Citaro utrustas med MirrorCam som ger bättre sikt bakåt och åt sidan än konventionella speglar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Funktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Den är aktiv från en hastighet på cirka 35 km/h (20 mph) och avaktiveras automatiskt under en hastighet på cirka 27 km/h (15 mph). Funktionen anpassar sig efter omgivningens belysning/ljusstyrka (ingen automatisk tillkoppling vid tillräcklig gatubelysning).

Helljusassistenten slår automatiskt på eller av helljuset beroende på trafiken, så att optimal belysning av vägen alltid säkerställs. På så sätt bidrar den till ökad säkerhet genom förbättrade ljusförhållanden, optimerad belysning och ökad körkomfort och säkerhet.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Traffic Sign Assist (TSA)

ABS-systemet (låsningsfria bromsar) stöder körstabiliteten vid kritiska inbromsningar och ser till att fordonet förblir styrbart. De bromskrafter som verkar på de enskilda hjulen fördelas av ABS-systemet så att inga hjul blockeras under någon längre tid ens i en panikbromssituation, och bussens styrförmåga till största delen bibehålls.

Bromselektronikens styrenhet registrerar den aktuella hjulhastigheten via polhjulen och hjulgivarna. Vid inbromsning reglerar systemet bromstrycket i de enskilda hjulbromscylindrarna via reglerventilerna. Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Kurvljuset ökar säkerheten avsevärt på grund av förbättrad sikt nattetid vid svängar i korsningar och rondeller och vid manövrering framåt och bakåt.

Funktionen aktiveras automatiskt upp till en hastighet på ca 35 km/h om huvudstrålkastarna är tända, blinkersspaken är aktiverad eller ratten vrids. Då tänds ett av de båda dimljusen för att belysa ett område vid sidan om fordonet som inte belyses av huvudstrålkastarna.

Den intelligenta elektroniken tänder och släcker kurvljuset med dimmerfunktion. På så sätt har ögat möjlighet att anpassa sig till ändrade ljussituationer.

Med Preventive Brake Assist 2 erbjuder Daimler Buses den andra generationen av Active Brake Assist för stadsbussar. Systemet varnar för kollisioner med fotgängare och cyklister i rörelse samt stillastående och rörliga objekt. Om det finns risk för kollision varnas föraren med ljud- och ljussignaler och en lätt inbromsning inleds automatiskt.

Varningskaskaden och bromsingreppet är exakt anpassade för användning i stadstrafik. Vid risk för kollision med fotgängare eller cyklister samt med rörliga eller stillastående objekt varnar Preventive Brake Assist 2. Föraren varnas både visuellt med en blinkande röd triangel på mittdisplayen och akustiskt och inleder samtidigt en lätt inbromsning. Detta bromsingrepp upprätthålls antingen tills föraren ingriper, situationen inte längre är kritisk eller bussen stannar.

Tack vare samspelet mellan frontradar, närradar och frontkamera övervakas hela tiden området upp till 250 meter framför bussen. Detta stöd säkerställs upp till en hastighet på 60 km/h. Vid snö, regn, dimma, kraftig vattenrök, bländning, direkt solljus eller ständigt växlande ljusförhållanden kan systemets räckvidd och identifiering av fordon och personer försämras.

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Om fordonet hamnar i ett ostabilt tillstånd – till exempel på hal vägbana – regleras ledens dämpning snabbt och behovsanpassat. Det stabiliserar ledbussen mycket snabbt inom ramen för vad som är fysiskt möjligt och förhindrar att trailerdelen hamnar i gungning eller åker ut så att den fruktande fällknivseffekten uppstår. Den nya knäckskyddsregleringen ATC uppnår på så sätt som enda reglering av sin typ en liknande effekt som det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®).

Citaro G, knäckskydd vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity är det bästa beviset på att ett fordons storlek och manövrerbarhet inte måste utesluta varandra. Båda modellerna, CapaCity och den ännu längre CapaCity L, är lätta att manövrera. Dessutom ingår säkerheten naturligtvis som standard i Mercedes-Benz.

Den kördynamiska knäckvinkelstyrningen Articulation Turntable Controller (ATC) ger optimal styrprecision, hög stabilitet och manövrerbarhet. Med hjälp av ATC stabiliseras CapaCity mycket snabbt inom ramen för vad som är fysiskt möjligt och trailerdelen förhindras från att hamna i gungning eller åka ut så att den fruktande fällknivseffekten uppstår. Knäckvinkelstyrningen ATC uppnår på så sätt en liknande effekt som den elektroniska stabilitetsregleringen (ESP®). Det gör att säkerhetsnivån för ledbussen blir ännu högre och att CapaCitys styrprestanda liknar den i ett oledat fordon.

Knäckskydd Mercedes-Benz ledbuss Citaro G/CapaCity L

Knäckskydd, maximalt utslag 54°

 

Den reglerar snabbt och framför allt behovsanpassat ledens hydrauliska dämpning, beroende på bland annat styrvinkel, knäckvinkel, hastighet och last. ATC använder data från CAN-databussen för detta ändamål.

Effekten: Om den annars vanliga höga grunddämpningen av leden ger kraftig lutning för understyrning i kurvor och ett ökat däckslitage på framaxeln, så löper fordonets led nästan fritt vid normalt stabilt körtillstånd och dämpas enbart genom elementens friktion.

En utmanande förutsättning för att högkapacitetsbussar ska kunna köras säkert är att föraren har perfekt översikt, framför allt i området kring bakvagnen. Konstruktionen med endast en led gör det enklare att ha CapaCity i överblick. Dessutom ger flera yttre kameror en översikt av det som sker kring fordonets bakparti. Rangeringsmanövrar och backning sker på samma sätt som med varje enledad buss.

CapaCity är utrustad med videokameror till höger och vänster på baksidan. Det gör att föraren kan hålla koll på respektive utsvängningsområden när bussen kör ut från hållplatser samt i trafiken. Direkt bakom leden finns ytterligare två sidokameror för övervakning av bakpartiet.

Mercedes-Benz erbjuder som tillval även backkameror som kompletterar de yttre bakre kamerorna. När backen läggs i ljuder en ihållande varningssignal. Det gör det enkelt att manövrera och backa bussen.

En koncentrerad förare bidrar på ett avgörande sätt till körsäkerheten.Elektroniska hjälpmedel stöder föraren på bästa möjliga sätt. Alla dörrar på CapaCity är försedda med ett reverseringssystem och en horisontell dörrövervakning. Den tredje och fjärde dörren är helautomatiska. Dörrarna ett till fyra har dubbla dörrblad som säkerställer ett snabbt passagerarflöde. För att avlasta föraren kan insidan av dessa dörrar videoövervakas på kundens begäran.

Yttre bakre kamera för kontroll över utsvängningsområdet från hållplatser och i trafiken.

Installerade övervakningskameror kan övervaka det som händer på bussen. Ett videoövervakningssystem kan inte bara förbättra den upplevda säkerheten för bussförare och passagerare, utan kan också spela in bråkmakare som vandaliserar fordonet eller utövar våld.

Data överförs till bildskärmen på förarplatsen. Bussföraren kan bättre uppfatta och utvärdera situationer och händelser som äger rum i passagerarutrymmet och vid behov reagera på fara. Fordonet är utrustat med piktogram så att passagerarna kan se att det är videoövervakat. Med videoövervakning ökar den upplevda subjektiva säkerheten för förare och passagerare, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Videoövervakningssystemet är en extrautrustning.

För mer information om hur videoövervakningen och datalagringen fungerar, kontakta vår bussförsäljningskonsult.

Halvljuset och helljuset drar fördel av den enastående ljusintensiteten hos de integrerade LED-strålkastarna, som också de drar betydligt mindre energi än vanliga lampor. De ger en bred och exakt belysning av vägen. En annan säkerhetsfördel är ljusets temperatur, som liknar dagsljusets och gör att ögoneninte tröttnar lika snabbt. LED-lamporna säkerställer lång livslängd och låg nedbrytning (minskad ljusstyrka).

LED-strålkastarnas ljuskägla är exakt definierad. Högre ljusstyrka och längre räckvidd ger extra säkerhet. LED-lampor är ungefär två till tre gånger mer effektiva än konventionella glödlampor.

Strålkastarna når sin fulla ljusstyrka omedelbart efter att de slagits på och ger en bred och precis belysning av vägen. De har en mjuk avskärningslinje och en subjektivt större räckvidd. Och LED-strålkastarna ökar den ekonomiska effektiviteten tack vare sin låga energiförbrukning och långa livslängd. De har låg nedbrytning, dvs. ljuseffekten förblir i stort sett konstant under hela livslängden.