Kör säkert
CapaCity & CapaCity L

Kör säkert

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat stadsbussen CapaCity med en mängd säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

CapaCity och CapaCity L stöder föraren med flera olika assistanssystem. Antispinnregleringen (ASR) gör att drivhjulen inte spinner. Det elpneumatiska bromssystemet (EBS) förkortar bromssträckan avsevärt genom snabbare och precisare ansättning av bromsarna. ABS, Sideguard Assist och Preventive Brake Assist ger prediktiv bromsning och manövrering.

ASR förhindrar att drivhjulen snurrar på två sätt. Å ena sidan minimerar ASR spinnandet av hjulen genom en väl avvägd bromsning. Å andra sidan regleras motorns vridmoment via den "elektroniska gaspedalen".

Även vid full gas ger motorn inte mer effekt i kritiska situationer än drivhjulen klarar av att överföra – en stor fördel för körsäkerhet och körstabilitet. Vid start övervakas vridmoment och varvtal från hjulen som verkar på drivhjulen. Vridmomentsfördelningen styrs på ett sådant sätt att hjulen förhindras från att spinna. På så sätt säkerställs konsekvent ett optimalt kraftflöde.

ASR hjälper föraren att minimera risken för att drivhjulen snurrar och därmed att fordonets bakre del (bakhjulsdrift) driver ut i sidled vid acceleration. Särskilt för motorer med högt vridmoment ger ASR således ökad komfort och ökad säkerhet vid undanrullning - särskilt på vägar med varierande grepp.

ABS-systemet (låsningsfria bromsar) stöder körstabiliteten vid kritiska inbromsningar och ser till att fordonet förblir styrbart. De bromskrafter som verkar på de enskilda hjulen fördelas av ABS-systemet så att inga hjul blockeras under någon längre tid ens i en panikbromssituation, och bussens styrförmåga till största delen bibehålls.

Bromselektronikens styrenhet registrerar den aktuella hjulhastigheten via polhjulen och hjulgivarna. Vid inbromsning reglerar systemet bromstrycket i de enskilda hjulbromscylindrarna via reglerventilerna. Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Vid nödbromsning och bromsning med låsta hjul öppnar och stänger systemet styrventilerna på hjulbromscylindrarna helt automatiskt med mycket korta intervaller, vilket förhindrar låsning och gör fordonet styrbart.

Kurvljuset ökar säkerheten avsevärt på grund av förbättrad sikt nattetid vid svängar i korsningar och rondeller och vid manövrering framåt och bakåt.

Funktionen aktiveras automatiskt upp till en hastighet på ca 35 km/h om huvudstrålkastarna är tända, blinkersspaken är aktiverad eller ratten vrids. Då tänds ett av de båda dimljusen för att belysa ett område vid sidan om fordonet som inte belyses av huvudstrålkastarna.

Den intelligenta elektroniken tänder och släcker kurvljuset med dimmerfunktion. På så sätt har ögat möjlighet att anpassa sig till ändrade ljussituationer.

Med Preventive Brake Assist erbjuder Mercedes-Benz världens första aktiva bromsassistent för stadsbussar. Körhjälpssystemet varnar för kollisioner med såväl rörliga fotgängare som stationära och rörliga objekt, och vid akut kollisionsrisk inleder det automatiskt en bromsmanöver med partiell bromsning.

Varningskaskad och bromsingrepp är speciellt utformade för användning i stadstrafik. Vid en hotande kollision med fotgängare eller med rörliga eller stationära objekt varnar Preventive Brake Assist föraren både akustiskt och visuellt med en röd upplyst triangel med fordonssymbol i den centrala displayen och inleder en partiell inbromsning. Inbromsningen pågår tills föraren ingriper eller bussen stannar.

Grunden för Preventive Brake Assist är en ny generation radarteknik: Radarsystemet skannar kontinuerligt av ett område på upp till 250 meter av körbanan framför bussen och fungerar pålitligt även på natten och vid dåliga väderförhållanden.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka.

Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Om fordonet hamnar i ett ostabilt tillstånd – till exempel på hal vägbana – regleras ledens dämpning snabbt och behovsanpassat. Det stabiliserar ledbussen mycket snabbt inom ramen för vad som är fysiskt möjligt och förhindrar att trailerdelen hamnar i gungning eller åker ut så att den fruktande fällknivseffekten uppstår. Den nya knäckskyddsregleringen ATC uppnår på så sätt som enda reglering av sin typ en liknande effekt som det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®).

Citaro G, knäckskydd vintertest 2014 Rovaniemi

CapaCity är det bästa beviset på att ett fordons storlek och manövrerbarhet inte måste utesluta varandra. Båda modellerna, CapaCity och den ännu längre CapaCity L, är lätta att manövrera. Dessutom ingår säkerheten naturligtvis som standard i Mercedes-Benz.

Den kördynamiska knäckvinkelstyrningen Articulation Turntable Controller (ATC) ger optimal styrprecision, hög stabilitet och manövrerbarhet. Med hjälp av ATC stabiliseras CapaCity mycket snabbt inom ramen för vad som är fysiskt möjligt och trailerdelen förhindras från att hamna i gungning eller åka ut så att den fruktande fällknivseffekten uppstår. Knäckvinkelstyrningen ATC uppnår på så sätt en liknande effekt som den elektroniska stabilitetsregleringen (ESP®). Det gör att säkerhetsnivån för ledbussen blir ännu högre och att CapaCitys styrprestanda liknar den i ett oledat fordon.

Knäckskydd Mercedes-Benz ledbuss Citaro G/CapaCity L

Knäckskydd, maximalt utslag 54°

 

Den reglerar snabbt och framför allt behovsanpassat ledens hydrauliska dämpning, beroende på bland annat styrvinkel, knäckvinkel, hastighet och last. ATC använder data från CAN-databussen för detta ändamål.

Effekten: Om den annars vanliga höga grunddämpningen av leden ger kraftig lutning för understyrning i kurvor och ett ökat däckslitage på framaxeln, så löper fordonets led nästan fritt vid normalt stabilt körtillstånd och dämpas enbart genom elementens friktion.

En utmanande förutsättning för att högkapacitetsbussar ska kunna köras säkert är att föraren har perfekt översikt, framför allt i området kring bakvagnen. Konstruktionen med endast en led gör det enklare att ha CapaCity i överblick. Dessutom ger flera yttre kameror en översikt av det som sker kring fordonets bakparti. Rangeringsmanövrar och backning sker på samma sätt som med varje enledad buss.

CapaCity är utrustad med videokameror till höger och vänster på baksidan. Det gör att föraren kan hålla koll på respektive utsvängningsområden när bussen kör ut från hållplatser samt i trafiken. Direkt bakom leden finns ytterligare två sidokameror för övervakning av bakpartiet.

Mercedes-Benz erbjuder som tillval även backkameror som kompletterar de yttre bakre kamerorna. När backen läggs i ljuder en ihållande varningssignal. Det gör det enkelt att manövrera och backa bussen.

En koncentrerad förare bidrar på ett avgörande sätt till körsäkerheten.Elektroniska hjälpmedel stöder föraren på bästa möjliga sätt. Alla dörrar på CapaCity är försedda med ett reverseringssystem och en horisontell dörrövervakning. Den tredje och fjärde dörren är helautomatiska. Dörrarna ett till fyra har dubbla dörrblad som säkerställer ett snabbt passagerarflöde. För att avlasta föraren kan insidan av dessa dörrar videoövervakas på kundens begäran.

Yttre bakre kamera för kontroll över utsvängningsområdet från hållplatser och i trafiken.

Installerade övervakningskameror kan övervaka det som händer på bussen. Ett videoövervakningssystem kan inte bara förbättra den upplevda säkerheten för bussförare och passagerare, utan kan också spela in bråkmakare som vandaliserar fordonet eller utövar våld.

Data överförs till bildskärmen på förarplatsen. Bussföraren kan bättre uppfatta och utvärdera situationer och händelser som äger rum i passagerarutrymmet och vid behov reagera på fara. Fordonet är utrustat med piktogram så att passagerarna kan se att det är videoövervakat. Med videoövervakning ökar den upplevda subjektiva säkerheten för förare och passagerare, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Videoövervakningssystemet är en extrautrustning.

För mer information om hur videoövervakningen och datalagringen fungerar, kontakta vår bussförsäljningskonsult.

Halvljuset och helljuset drar fördel av den enastående ljusintensiteten hos de integrerade LED-strålkastarna, som också de drar betydligt mindre energi än vanliga lampor. De ger en bred och exakt belysning av vägen. En annan säkerhetsfördel är ljusets temperatur, som liknar dagsljusets och gör att ögoneninte tröttnar lika snabbt. LED-lamporna säkerställer lång livslängd och låg nedbrytning (minskad ljusstyrka).

LED-strålkastarnas ljuskägla är exakt definierad. Högre ljusstyrka och längre räckvidd ger extra säkerhet. LED-lampor är ungefär två till tre gånger mer effektiva än konventionella glödlampor.

Strålkastarna når sin fulla ljusstyrka omedelbart efter att de slagits på och ger en bred och precis belysning av vägen. De har en mjuk avskärningslinje och en subjektivt större räckvidd. Och LED-strålkastarna ökar den ekonomiska effektiviteten tack vare sin låga energiförbrukning och långa livslängd. De har låg nedbrytning, dvs. ljuseffekten förblir i stort sett konstant under hela livslängden.