Kör säkert
Tourismo

Kör säkert

De flesta olyckor börjar långt innan en krock. Till exempel med dålig sikt eller oförutsebara faror. Därför är Tourismo utrustad med en mängd säkerhetsfunktioner som hjälper till att bemästra kritiska körsituationer.

Det börjar redan med den ergonomiska förararbetsplatsen. Föraren kan bekvämt nå alla manöverelement och har en god överblick över alla instrument. Vidvinkelytterbackspeglarna förbättrar sikten runt omkring bussen och ökar därmed säkerheten.

Under färden får föraren hjälp av de elektroniska assistenterna. De låsningsfria bromsarna (ABS) ser till att hjulen inte blockeras vid bromsning. Det elektropneumatiska bromssystemet (EBS) förkortar stoppsträckan markant genom att bromsarna aktiveras snabbare och mer exakt. Antispinnregleringen (ASR) ökar säkerheten ytterligare. ASR hjälper föraren att minimera drivhjulens spinn vid acceleration och på så sätt minimeras också risken för att fordonets bakparti (bakhjulsdrift) sladdar. ABS, EBS och ASR ligger till grund för övriga elektroniska säkerhetssystem, t.ex. det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) och bromsassistenten (BAS), som också ingår i utrustningen på Tourismo.

Oberoende av avståndsregleringens (ART) funktion varnar Active Brake Assist 4 föraren för en kollision med ett hinder och bromsar vid behov in bussen automatiskt. Det radarstyrda systemet känner hela tiden av ett område på upp till 250 meter av körfältet framför bussen.

Som första system i världen i sitt slag reagerar ABA 4 även på fotgängare. Förutom framförvarande fordon och stillastående hinder (t.ex. en bilkö) registrerar systemet även fotgängare på ett avstånd på upp till 80 meter. Om t.ex. avståndet till fotgängare minskar på ett farligt sätt varnar systemet först föraren med optiska och akustiska varningssignaler och inleder samtidigt en lätt inbromsning till stillastående om föraren inte reagerar. Den partiella inbromsningen ger föraren möjlighet att undvika kollisionen genom en full inbromsning eller en styrmanöver. Dessutom kan den varna fotgängare som utsätts för fara i god tid genom att tuta.

Den adaptiva farthållaren (ACC) avlastar föraren genom att hålla ett konstant avstånd – definierat av föraren – till framförvarande fordon baserat på kontinuerliga mätningar. Detta ökar inte bara säkerheten på landsväg och motorväg, utan även bekvämligheten.

Ett radarsystem, som garanterar enastående funktionalitet även vid dåliga väderförhållanden och i mörker, övervakar ett avstånd på upp till 250 meter framför fordonet och hela vägens bredd. Om avståndet till framförvarande fordon underskrider ett variabelt definierat säkerhetsavstånd saktar ACC ner bussen så att säkerhetszonen upprätthålls. Många påkörningsolyckor bakifrån kan därför undvikas.

Hjärtat i ART är en radarsensor i fordonets frontparti. Var 50:e millisekund känner denna sensor av omgivningen framför bussen med tre radarstrålar och övervakar t.ex. alla tre körfält på motorvägar. Om radarsignalerna träffar ett framförvarande fordon reflekteras de av detta. Utifrån den reflekterade signalen beräknar en mikrodator avståndet och den relativa hastigheten mellan de båda fordonen. Denna mikrodator är ansluten till bilens övriga säkerhetssystem via CAN-bussen. Om det inte finns något framförvarande fordon som kör långsammare fungerar ART som en klassisk farthållare och håller den tidigare inställda hastigheten. Om ART registrerar ett framförvarande fordon som kör långsammare, minskas hastigheten genom anpassade ingrepp i motor- och bromssystemet. Då bromsar systemet med högst 20 % av den maximala bromseffekten. Det är endast föraren som kan göra kraftigare inbromsningar. Den uppmärksammar föraren på faran genom optiska och akustiska signaler. Om avståndet till framförvarande fordon ökar över det tillåtna minimiavståndet igen, accelereras det egna fordonet åter till den tidigare inställda hastigheten.

Front Collision Guard erbjuder ökad säkerhet i händelse av en frontalkollision med hjälp av en tvärgående profil bakom vilken krockelementen är placerade. Deras dämpningsstruktur omvandlar slagenergin till deformationsenergi. Den tvärgående profilen fungerar som ett tillförlitligt underkörningsskydd. Eftersom förarsätet är monterat på en solid ramsektion kan det förflyttas helt bakåt vid en frontalkollision, vilket gör att förarens skyddsutrymme bevaras bättre.

Den patenterade tekniken omfattar ett flerdelat tvärsnitt som underkörningsskydd bakom stötfångaren för att skydda andra trafikanter, t.ex. förhindra att en bil hamnar under bussen. Den främre konstruktionen bakom detta tvärsnitt består av krockelement som selektivt kan avleda energi vid en kollision. Dessutom är förarutrymmet, inklusive styrningen, pedalerna och sätet, placerat på en massiv ramsektion som förskjuts bakåt som en komplett enhet i händelse av en allvarlig frontalkollision, vilket ökar överlevnadsutrymmet med vitala centimeter.

FCG uppfyller kraven för underkörningsskydd enligt ECE-R 93, liksom de rättsliga normerna för pendelverkan i bussar. Dessutom uppfyller FCG redan nu framtida lagstadgade normer för provning av pendelverkan på bussar.

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

SPA aktiveras från en hastighet av 60 km/h (40 mph). Körfältsassistenten stängs av när blinkersen aktiveras, t.ex. när föraren initierar ett avsiktligt filbyte. Systemet kan avaktiveras i ICUC-menyn, t.ex. på en byggarbetsplats.

En liten kamera bakom vindrutan använder väglinjer för att registrera vägen direkt framför fordonet. Om fordonet är på väg att passera någon av markeringarna utan att blinkers aktiverats, varnas föraren av en vibration i sätet. Kameran bestämmer varningsögonblicket baserat på körbanans bredd, avståndet till markeringslinjen och hastigheten när man närmar sig markeringen. Körfältsassistenten blir aktiv över en hastighet på 60 km/h. Det stängs av genom att man använder blinkersen, till exempel när man påbörjar ett avsiktligt byte av körfält.

ASR förhindrar att drivhjulen snurrar på två sätt. Å ena sidan minimerar ASR spinnandet av hjulen genom en väl avvägd bromsning. Å andra sidan regleras motorns vridmoment via den "elektroniska gaspedalen".

Även vid full gas ger motorn inte mer effekt i kritiska situationer än drivhjulen klarar av att överföra – en stor fördel för körsäkerhet och körstabilitet. Vid start övervakas vridmoment och varvtal från hjulen som verkar på drivhjulen. Vridmomentsfördelningen styrs på ett sådant sätt att hjulen förhindras från att spinna. På så sätt säkerställs konsekvent ett optimalt kraftflöde.

ASR hjälper föraren att minimera risken för att drivhjulen snurrar och därmed att fordonets bakre del (bakhjulsdrift) driver ut i sidled vid acceleration. Särskilt för motorer med högt vridmoment ger ASR således ökad komfort och ökad säkerhet vid undanrullning - särskilt på vägar med varierande grepp.

Sideguard Assist är ett säkerhetssystem som hjälper föraren i kritiska situationer i kurvor där sikten kan vara begränsad. När man svänger eller byter fil är systemet utformat för att hjälpa till att undvika kritiska situationer, inom dess begränsningar, eller minska konsekvenserna av en olycka.

Systemets funktion och varningskonceptet fastställdes utifrån analysen av olyckor vid kurvtagning med fotgängare och cyklister inblandade. I de flesta olycksscenarier sker olyckan på grund av att båda parter rör sig (fordon och fotgängare/cyklist). I dessa fall ger systemet tidig information (gul display) om rörliga personer eller fordon i ett område bredvid och över hela fordonets längd och varnar så fort situationen blir kritisk (röd).

Genom att ständigt jämföra information upptäcker det elektroniska bromsassistanssystemet omedelbart om hastigheten med vilken bromspedalen trycks ned plötsligt överskrider den vanliga nivån, och i sådana situationer ökar automatiskt den maximala bromskraften inom bråkdelar av en sekund. Detta förkortar fordonets stoppsträcka avsevärt.

Styrenheten tar även hänsyn till hastigheten och bussens last. BAS är en programvarufunktion som bygger på eller använder sensorerna och aktuatorerna i EBS (elektropneumatiskt bromssystem). Ingripanden från BAS kan leda till att andra stabilitetskontrollsystem, t.ex. ABS, används.

I ett avgörande ögonblick inträffar det: i stället för att trampa ned bromspedalen med full kraft, bromsar föraren snabbt, men inte tillräckligt kraftfullt. I en sådan nödsituation aktiveras den elektroniska bromsassistenten (BAS). Bromsassistenten tolkar bromsverkan och om det handlar om ett försök till full inbromsning genererar den maximal bromskraftsförstärkning i princip ryckfritt inom en bråkdels sekund. Tack vare BAS minskar broms- och stoppsträckan markant. Med en genomsnittlig ökning av reaktionstiden med 0,4 sekunder kan bromssträckan för en buss med en förmodad hastighet på 100 km/h (62,5 mph) minskas med upp till 10 meter, vilket innebär en enorm ökning av säkerheten i nödsituationer.

DBL (kontinuerlig bromsbegränsning), är ett säkerhetssystem som förhindrar olämplig urkoppling av drivlinan t.ex. i långa nedförsbackar. DBL övervakar kontinuerligt att den tillåtna maxhastigheten för fordonet inte överskrids. Om fordonet överskrider den tillåtna maxhastigheten, t.ex. i nedförsbackar, kommunicerar DBL med övriga säkerhetssystem.

Först avbryts bränsleinsprutningen till motorn. Om detta inte räcker aktiveras retardern, den slitagefria tillsatsbromsen. Detta ökar säkerheten vid körning på vägar med kraftig lutning och omöjliggör oavsiktliga hastighetsöverträdelser som annars ofta uppstår i sådana lägen.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® (Electronic Stability Program) minskar avsevärt risken för att fordonet slirar och välter genom riktad bromsning av enskilda hjul eller genom att bromsa fordonet helt.

Högpresterande elektronik övervakar signalerna från ESP®-sensorerna och kontrollerar kontinuerligt om förarens styrningsintention och fordonets faktiska rörelse stämmer överens. Om värdena skiljer sig åt minskar systemet motorns vridmoment för att återställa fordonets balans och stabilitet. Om detta inte är tillräckligt bromsar det dessutom enskilda hjul eller hela fordonet. Förarens begäran om inbromsning respekteras alltid.

ESP innefattar antispinnsystemet TCS (Traction Control System), som förhindrar att hjulen slirar för mycket vid acceleration. Bromsingreppen i ESP stöds också av ABS-funktionen, dvs. låsande av hjul undviks.

Däcktryckskontroll (TPM) visar det aktuella trycket i de enskilda däcken och varnar för avvikelser från det optimala trycket. Detta minskar däckslitaget, har en positiv effekt på bränsleförbrukningen och förhindrar farliga däckskador.