Kjør sikkert
eCitaro

Kjør sikkert

Mercedes-Benz har i mange år hatt en nullvisjon for ulykker. Det integrerte sikkerhetskonseptet dekker alle aspekter av sikkerhet i trafikken – fra sikker kjøring via sikkerhet i farlige situasjoner, både for å avverge ulykker og begrense skader ved en eventuell ulykke. Kjente sikkerhetssystemer er integrert som standard i bybussen Citaro. Karosseriet beskytter passasjerene ved en sidekollisjon. Ved en påkjøring reduserer det forsterkede frontpartiet konsekvensene av ulykken og beskytter sjåføren enda bedre.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens. ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonene til en buss. Hvis bussen skulle komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som benyttes i personbiler, men har funksjoner som er tilpasset og utvidet nettopp for omnibusser.

ASR forhindrer at drivhjulene spinner på to måter. For det første minimerer ASR hjulspinning ved doserte bremseinngrep. For det andre reguleres motorens dreiemoment via den "elektroniske gasspedalen".

I kritiske situasjoner, selv med full gass, leverer motoren bare så mye effekt som drivhjulene kan overføre til veibanen – et stort pluss for igangkjøringssikkerhet og kjørestabilitet. Under igangkjøring overvåkes turtallet på drivhjulene og dreiemomentene som virker på dem. Momentfordelingen styres slik at hjulene ikke spinner. Dette sikrer optimal friksjon til enhver tid.

Med ASR unngår føreren at drivhjulene spinner under akselerasjon og dermed at hekken får sleng (bakhjulsdrift). For motorer med høyt dreiemoment betyr ASR derfor økt komfort og sikkerhet under igangkjøring – særlig på underlag med varierende feste.

Blokkeringsfrie bremser (ABS) støtter kjørestabiliteten i kritiske bremsesituasjoner og sikrer at kjøretøyet fortsatt kan styres. Bremsekreftene som virker på de enkelte hjulene distribueres av ABS på en slik måte at selv ved fullstendig oppbremsing blir ingen hjul blokkert i lengere tid og bussens styrbarhet stort sett er bevart.

Bremseelektronikkens styreenhet registrerer den aktuelle hjulhastigheten via polhjulene og hjulsensorene. Ved bremsing styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsesylindrene via styreventilene. Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Sideguard Assist er et sikkerhetsassistansesystem som støtter sjåføren i kritiske svingesituasjoner med mulig begrenset sikt. Systemet skal hjelpe til ved svinging eller bytte av kjørefelt for innenfor systemgrensene å unngå kritiske situasjoner eller for å redusere konsekvensene av ulykker.

Systemfunksjonen og advarselskonseptet ble avledet av analysen av svingeulykker med fotgjengere og syklister. I flertallet av ulykkescenariene skjer ulykken ved bevegelse av begge involverte (kjøretøy og fotgjenger/syklister). I disse tilfellene gir systemet (gul anvisning) i en advarselssone informasjon om bevegelige mennesker eller kjøretøyer og advarer så snart situasjonen blir kritisk (rød anvisning).

Blindsoneassistenten støtter i følgende situasjoner: -Stillstand (f.eks. ved ventetider ved trafikklys, ved inn- og utstigning av passasjerer osv.) -Igansetting -Kjøring i lave hastigheter -Svinging med stasjonære objekter i svingkurven (opptil 36 km/t) -Skifting av kjørefelt (hele hastighetsområdet) En inngangsvariabel for overgangen fra informasjon (gul) til advarsel (rød) er registreringen av svingeintensjonen. Dette skjer både ved evaluering av blinklyset på passasjersiden, så vel som registrering av tverrbevegelse (uten blinklys). Ved rygging deaktiveres systemet automatisk og det skjer ingen overvåking. Ved hastigheter høyere 36 km/t overtar Sideguard Assist funksjonen til kjørefeltassistenten. Den informerer sjåføren om et objekt på passasjersiden opp til høyeste kjørehastighet. Når du setter på blinklyset for å skifte kjørefelt, oppretter systemet en visuell-haptisk advarsel. Dermed støtter Sideguard Assist skifting av kjørefelt, f.eks. når du kjører forbi en syklist eller når du skifter kjørefelt på veier med flere kjørefelt.

Med Preventive Brake Assist lanserer Mercedes-Benz verdens første aktive bremseassistent for bybusser. Førerassistansesystemet advarer mot mulig kollisjon med fotgjengere i bevegelse og med stillestående eller kjørende objekter. Ved akutt kollisjonsfare innleder det automatisk en bremsemanøver med en delbremsing.

Ved akutt kollisjonsfare innleder det automatisk en bremsemanøver med en delbremsing. Varslingskaskade og bremseinngrep er nøye tilpasset bruk i bytrafikk. Ved fare for kollisjon med fotgjengere eller med stillestående eller bevegede objekter varsler Preventive Brake Assist visuelt med en rød varseltrekant med et kjøretøysymbol i sentraldisplayet. Samtidig kommer et akustisk varsel, og en delbremsing innledes. Den fortsetter til føreren griper inn eller bussen stanser.

Preventive Brake Assist bygger på en ny generasjon radarteknologi: Radarsystemet leser kontinuerlig av et område på inntil 250 meter foran bussen. Det fungerer pålitelig også om natten og under ugunstige værforhold.

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) er en lydgenerator som produserer en lyd som ligner på en forbrenningsmotor i et hastighetsområde på opptil 30 km/t når du kjører forover og opptil 6 km/t når du rygger. Forbipasserende og tilskuere blir dermed varslet om den helelektriske bussen av en behagelig lyd.

Systemet øker lydvolumet opp til en hastighet på 20 km/t, fra denne hastigheten regulerer det volumet ned til 30 km/t. På denne måten formidles hastigheten og en eventuell akselerasjon. Fra ca. 15 km/t overdøves systemet av dekkenes rullelyd. Systemet genererer ingen støyutslipp når kjøretøyet står stille og kan ikke slås av av sjåføren.

Lydgeneratoren er montert bak frontpanelet på venstre side av kjøretøyet. Lydnivået til den elektriske bussen med AVAS er ca. 5-6 dB over nødvendig minimumsstøy iht. UNECE-R 138.01.

Svingelys sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 35 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene.

Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Stabil og smidig. Den unike og patenterte leddstyringen ATC (Articulation Turntable Controller) som forhindrer saksing, er utviklet av Mercedes-Benz. Dette svingbare leddet og dets styring danner et av hjertet av kjøretøyet.

Den vanlige høye grunndempingen til et bussledd fører til en sterk tendens til understyring i svinger og økt dekkslitasje på forakselen. Her hjelper den kjøredynamiske styringen Articulation Turntable Controller (ATC).

Den kjøredynamiske styringen ATC regulerer den hydrauliske dempningen av leddet raskt og situasjonsbestemt, avhengig av blant annet styrevinkel, knekkvinkel, hastighet og last. ATC benytter seg av data fra CAN-bussen.

Effekt: Den høye basisdempningen i leddet som ellers er vanlig, gir sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen. Med ATC løper leddet tilnærmet fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes bare av friksjonen mellom elementene.

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Dekktrykket registreres både når bussen står stille og under kjøring. OBS! Dekktrykkontrollsystemet viser ikke et plutselig trykktap, f.eks. ved inntrenging av et fremmedlegeme. Skader på dekkene som ikke fører til et akutt trykktap, blir heller ikke registrert av overvåkningssystemet. Her er og blir sjåførens visuelle kontroll uunnværlig.

Videoovervåkingskameraer kan følge med på hva som skjer i bussen. Et videoovervåkingssystem kan ikke bare gi bussjåfør og passasjerer økt grad av opplevd sikkerhet, men også registrere bråkmakere som utøver hærverk eller vold ombord.

Dataene overføres til monitoren på førerplassen. Bussjåføren kan lettere oppfatte og bedømme situasjoner og hendelser som utspiller seg i passasjerrommet og reagere på en eventuell faresituasjon. Kjøretøyet har symboler som informerer passasjerene om at kjøretøyet er videoovervåket. Med videoovervåking gir du fører og passasjerer større grad av opplevd sikkerhet og gjør bruken av offentlige transportmidler mer attraktiv. Videoovervåkingssystemet er tilleggsutstyr.

Mer informasjon om hvordan videoovervåkingen og datalagringen fungerer, får du fra vår salgskonsulent for busser.

* Tilleggsutstyr